nieuws

04 jun 2013, 09:09

Gemeente Veendam werkt niet mee aan nieuw windpark N33

B en W van Veendam hebben het Rijk laten weten niet mee te werken aan de komst van een nieuw windpark langs de N33.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Rijk wil met zijn nieuwe Structuurvisie Wind op Land een grootschalig windpark tegen het dichtbewoonde gebied van Veendam mogelijk maken. Het college van B en W vab Veendam heeft minister Schultz van Haegen daarom een brief (Zienswijze) gestuurd waarin zij verzoekt het windpark N33 te schrappen als locatie voor het winnen van grootschalige windenergie. Een belangrijk argument voor het college is dat de minister zich niet aan haar eigen beleid houdt.

Nieuwe grootschalige windturbines horen volgens de plannen van de minister thuis in grootschalige industriegebieden of juist in het dunbevolkte open landelijk gebied. De N33 zone is feitelijk geen van beide en daarmee is het aangewezen windpark in strijd met het rijksbeleid. Na de stad Groningen is de locatie N33 zelfs het meest verstedelijkte gebied van de provincie. Plaatsing van grootschalige windturbines op deze locatie zou voor ongeveer 40.000 mensen geluidsoverlast, slagschaduw, veiligheidsrisico’s en horizonvervuiling met zich meebrengen.
Daarnaast heeft de minister op geen enkele manier de belangen van de inwoners gewogen en houdt zij vast aan de gekozen locatie. Vanwege de steeds groter wordende turbines is de acceptatie van een windpark op deze plek onder de bevolking minimaal. Het college vindt het vreemd dat er niet meer is gekeken naar alternatieve locaties voor het windpark. Het Rijk suggereert zelfs ten onrechte dat er wel gezocht is naar alternatieve locaties. De stellige indruk bestaat dat niet het algemeen belang, maar de belangen van de initiatiefnemer met zijn grondposities voorop staan.