nieuws

24 jun 2008, 10:10

Gemeente maakt rommeltje van parkeerbeleid

Het college van B&W van de stad Groningen is door een Rekenkamercommissie op de vingers getikt, omdat deze niet voldoende greep zou hebben op het gevoerde parkeerbeleid. Het college heeft onvoldoende metingen naar de resultaten van het parkeerbeleid laten doen, waardoor de raad op haar beurt het gevoerde beleid slecht kon beoordelen. Bij de bouw van grote parkeergarages, zoals in de Euroborg en aan het Damsterdiep, is niet vooraf een kosten-batenanalyse gemaakt, maar pas nadat het besluit was genomen, zo stelt de Rekenkamercommissie verder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoewel de commissie de gemeenteraad ook bekritiseert, spitst de analyse in het rapport ‘Meten is weten’ zich toe op het college van B&W. Zo constateert de rekenkamercommissie dat de gemeenteraad al voor 2007 verzoeken aan het college van B&W had gedaan om meer informatie te verschaffen over het parkeerbeleid. Dit is niet gebeurd. Ook had het college van B&W bij de vaststelling van de nota Parkeren op zijn plek in 2002 een jaarlijkse voortgangsrapportage toegezegd aan de raad. Deze heeft de raad nooit ontvangen.

Op basis van het onderzoek doet de rekenkamercommissie zeven aanbevelingen. De commissie adviseert de gemeenteraad het college van B&W opdracht te geven om duidelijker doelstellingen te formuleren voor het parkeerbeleid. Ook moeten er meer gegevens verzameld worden om na te gaan of deze doelen gerealiseerd worden. Daarnaast zou de raad jaarlijks een aparte rapportage moeten ontvangen over het parkeerbeleid en de gemaakte voortgang.