nieuws

07 jun 2011, 09:09

Gemeente Groningen tegen Bestuursakkoord met kabinet

Het college van B&W van Groningen stemt op het VNG congres tegen het huidige Bestuursakkoord. Door dit bestuursakkoord zouden de gemeenten verantwoordelijk worden voor verregeaande bezuinigingen in het sociale sector. Vooral voor Sociale Werkvoorziening geldt dat de gemeenten aanzienlijk minder middelen en dus mogelijkheden krijgt. Groningen wil op dit punt boter bij de vis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Loco-burgemeester Frank de Vries zegt: ‘Zo tekenen wij dit akkoord niet. Onze opstelling is: Nee, tenzij. Gezien de recente uitlatingen van minister-president Rutte en minister Donner lijkt er geen ruimte om het ‘tenzij’ in te vullen. De Haagse bewindlieden vinden dat er niet ‘geshopt’ kan worden uit het Bestuursakkoord. Met die opstelling is ons standpunt duidelijk, namelijk: Nee, tegen het huidige Bestuursakkoord.’

Het standpunt van het college van B&W is op 25 mei besproken in de gemeenteraad. In de vergadering van de raad is een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt om tegen het huidige Bestuursakkoord te stemmen. De raad sprak daarbij uit dat het onwenselijk is dat meer mensen aangewezen raken op een bijstandsuitkering, zonder dat zij kunnen worden begeleid naar werk. De raad sprak ook uit dat de overheveling van taken richting gemeente op zich goed is, maar dat dat gepaard moet gaan met het bijbehorende budget. In het bijzonder gaat het om kortingen op het budget voor de sociale werkvoorziening.

Voorgesteld akkoord niet sociaal en onwerkbaar
Het college is van mening dat de richting die het Bestuursakkoord beoogt een goede is. Meer verantwoordelijkheden voor gemeenten juicht het college toe. Maar dan wel onder goede voorwaarden. Door dit bestuursakkoord zouden de gemeenten verantwoordelijk worden voor verregeaande bezuinigingen in het sociale sector.

Vooral voor Sociale Werkvoorziening geldt dat de gemeenten aanzienlijk minder middelen en dus mogelijkheden krijgt. Het college wil op dit punt boter bij de vis. Op andere onderdelen zoals de jeugdzorg en begeleiding is op basis van het huidige bestuursakkoord niet aan te geven of bijbehorende budget voor de Stad toereikend is.

Het college vindt dat ondertekening van het huidige bestuursakkoord op deze manier zowel sociaal onverantwoord als praktisch onwerkbaar is voor de Stad.