nieuws

14 mei 2008, 13:01

Gemeente Groningen houdt zestig miljoen over

Het gaat goed met de stad Groningen. In het huishoudboekje van de gemeente wordt met zwarte cijfers het resultaat opgeschreven. Het voordelig saldo van de rekening staat op 58.1 miljoen euro. In 2007 zijn goede beleidsresultaten behaald die uitvoering geven aan het collegeprogramma ‘Sterk, sociaal en duurzaam’. De werkgelegenheid groeit, armoede wordt bestreden, wijkvernieuwing wordt voortvarend aangepakt, het onderhoud is op orde en de publieke dienstverlening is verder verbeterd. Dat heeft de gemente vanmorgen bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het jaar 2007 wordt afgesloten met een voordelig saldo van 58.1 miljoen euro. Het voordelige saldo is een optelling van meevallende inkomsten (22.6), voordelen in de beleidsuitvoering (20.3) en al wel bestemd maar nog niet uitgegeven geld (15.2). Van het voordelige saldo van de 58.1 miljoen is al 33.9 miljoen door de raad een bestemming gegeven. Voor actuele noodzakelijke kwesties doet het college bestemmingsvoorstellen van in totaal 6 miljoen, zoals de verandering in de gemeentelijke organisatie en bij RO/EZ. Voor het resterende bedrag van 24.2 miljoen wil het college de bestemmingen bespreken bij de behandeling van de begroting voor 2009 in het najaar.

In de gemeenterekening worden behalve de cijfers ook de belangrijkste beleidsresultaten die in 2007 behaald zijn voor het voetlicht gehaald. Op het gebied van werk en inkomen viel de daling van het aantal bijstandsgerechtigden op, van 8761 in 2006 naar 8045. In het armoedepact zijn goede afspraken gemaakt over het voorkomen van armoede en sociale uitsluiting. De werkgelegenheid groeide ten opzichte van 2006 met 3,5 procent. Het bedrijventerrein Westpoort is versneld ontwikkeld. De jeugdcriminaliteit kreeg veel aandacht en het aantal jeugdige verdachten daalde licht. Een derde van de 130 veelplegers zit gedetineerd en bij meer dan de helft wordt gewerkt aan resocialisatie. Mede door het aanjaagplan ‘sturen op snelheid’ werden er 1034 woningen opgeleverd. In veertien wijken zijn de wijkteams actief aan de slag met de wijkvernieuwing.

Het beleidskader duurzaamste stad en de routekaart Groningen energieneutraal +2025 zijn vastgesteld. Voorbeelden zijn het geven van subsidies voor groene daken en energieadviseurs. In Groningen is de huishoudelijke verzorging probleemloos naar de Wmo overgegaan. Bijna alle cliënten hielden hun vertrouwde hulpverlener. Drie ouderen organisaties publiceerden een onderzoek waarin het ouderenhuisvestingsbeleid in Groningen als beste uit de bus kwam in Nederland. Het UEFA EK onder 21 jaar waarvan de finale in de stad werd gehouden was samen met het Talent Fever festival een groot succes.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. Ook werd de rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Op 18 juni wordt de rekening besproken in de gemeenteraad.