nieuws

12 jan 2012, 16:04

Groningen: Stadjers moeten gezonder worden

De gemeente Groningen gaat een aantal maatregelen nemen om de gezondheid van Stadjers te bevorderen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onder de noemer ´Gezonde Stad´ gaat de gemeente op diverse beleidsterreinen meer rekening houden met gezondheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het arbeidsmarktbeleid, het armoedebeleid of de inrichting van de openbare ruimte.

De gemeente gaat meer gebruik maken van de deskundigheid van kennisinstellingen zoals het UMCG, de RUG en de Hanze Hogeschool. Kennis over gezond opgroeien, gezond oud worden en een gezonde levensloop zijn daarin belangrijke onderwerpen. Met o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en andere disciplines en instellingen wil de gemeente samen met de zorgverzekeraar meer aandacht besteden aan preventie en het bevorderen van gezond gedrag.

Gezondheid positief beïnvloeden


De gemeente gaat investeren in factoren die van invloed zijn op gezondheid en wil voorwaarden scheppen die uitnodigen tot gezond gedrag. Daarmee wil de gemeente de leefstijl van Stadjers positief beïnvloeden. Extra aandacht is er voor de wijken met de grootste (gezondheids)achterstand en voor de jeugd Een gezonde jeugd biedt immers de beste garantie voor een betere gezondheid in de toekomst. De gemeente wil een stad zijn waar kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen en waarin volwassenen gelijke kansen hebben op een gezonde levensloop.

Gezondheid in de wijk


Er zijn flinke gezondheidsverschillen tussen de diverse wijken in de stad. In de ene wijk is de levensverwachting en de gezondheid van de bewoners slechter dan in de andere wijk. Dit heeft onder andere te maken met leefstijl, inkomen, opleiding en huisvesting. Laag opgeleide Nederlanders leven over het algemeen zes à zeven jaar korter dan hoger opgeleide landgenoten. Bovendien krijgen ze veel eerder te maken met gezondheidsklachten. De gemeente besteedt daarom in de nieuwe aanpak extra aandacht aan wijken waar relatief veel mensen wonen met een gezondheidsachterstand.


Gezondheid en jeugd


Met de aanpak voor jeugd wil de gemeente jongeren stimuleren om gezonde keuzes te maken voor een gezonde leefstijl. De gemeente bevordert spelen, sport en bewegen. Verder is er extra aandacht voor overgewicht, alcoholgebruik, seksuele gezondheid en mentale fitheid. In de aanpak voor de jeugd wordt nauw samengewerkt met de Centra voor Jeugd en Gezin.

De gemeente Groningen heeft medio oktober de Stadjers uitgenodigd om te reageren op de nota ‘Samen Gezond in Stad’. De verkregen reacties getuigen volgens de gemeente over het algemeen van instemming met de koers die de gemeente heeft ingezet. De indieners geven blijk van betrokkenheid en willen graag meedenken bij de uitwerking van de nota. Het College van B&W is hier blij mee en verwacht een groot draagvlak voor de nieuwe plannen om Stadjers te helpen hun gezondheid te verbeteren. De plannen worden nu samen met adviesraden en instellingen concreet uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. In het voorjaar van 2012 is het programma gereed en start de uitvoering.