nieuws

16 jan 2001, 00:12

Gasunie gooit tarieven voor gastransport omlaag

De Gasunie gooit haar tarieven voor gastransport flink omlaag, vooruitlopend op de liberalisatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gasunie zal, met terugwerkende kracht per 1 januari j.l., haar tarieven voor het transport van aardgas door Nederland met 6,5 % verlagen. Hiermee komt Gasunie, als nationale gastransporteur die ook gas voor concurrerende gasaanbieders vervoert, tegemoet aan de wens van de DTe, de Nederlandse toezichthouder voor de energiesector. Door deze tariefsverlaging behoort Nederland in Europa tot de goedkoopste gastransporteurs.
Gasunie gaat er nu van uit, dat zij haar huidige indicatieve tarieven en voorwaarden voor gastransport en de aanverwante diensten kwaliteitsconversie en uurflexibiliteit, uiteraard onder toepassing van de 6,5% verlaging, in 2001 kan blijven hanteren. Met deze, en enkele aanvullende stappen, wordt escalatie van de sinds augustus 2000 tussen beide partijen gerezen controverse over de zogenoemde ‘tijdelijke richtlijnen’ voorkomen. Hiermee is de dreiging afgewend dat de markt gedurende een aanzienlijke periode met onduidelijkheden en onzekerheden geconfronteerd zou worden.
Gasunie en DTe zullen voorts, mede op basis van een open informatie-uitwisseling, streven naar een goede en zorgvuldige discussie over de nog bestaande meningsverschillen, dit met het oog op de totstandkoming van de permanente richtlijnen. Gasunie wil op deze wijze een inspanning leveren om te trachten tot evenwichtige en doordachte permanente richtlijnen te komen voor de tarieven en voorwaarden vanaf 2002. Gasunie zal in 2001 een aantal stappen zetten die zullen resulteren in zekerheden voor de markt dat Gasunie op een transparante en non-discriminatoire wijze handelt. Zo zal Gasunie een intern contract tot stand brengen tussen de handelspoot en de transporttak. Om de transparantie te vergroten zal ook het huidige tariefstelsel van Gasunie in een tweetal tarievensets uiteen worden gerafeld. Een tariefstelsel voor de handelspoot en een tariefstelsel voor de transporttak. In dit perspectief zal Gasunie ook actief de mogelijkheden onderzoeken om over te gaan tot een juridische splitsing tussen de handelspoot en de transporttak.