nieuws

17 dec 2002, 00:12

Fractie Groenlinks stelt vragen over bomenkap Hortustuin

De fractie van Groenlinks in Groningen stelt mondelinge vragen over de gang van zaken rond de bouwplannen van de RUG in de Hortustuin.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groenlinks verbaast zich erover dat het college reeds een kapvergunning heeft afgegeven voordat er duidelijkheid is over de status van het ‘vakwerkhuisje’ in de Hortustuin. Indien dit huisje een monumentale status heeft mag het namelijk niet gesloopt worden. Tevens is de fractie verbaasd over de manier waarop de kapvergunning bekend wordt gemaakt.
Groenlinks is van mening dat de kap van o.m. drie Italiaanse populieren, een iep en een moerascypres pas mag plaatsvinden als vaststaat dat het vakwerkhuisje ook gesloopt mag worden. Het college heeft op 11 december j.l. gezegd dat er geen onomkeerbare beslissingen genomen zouden worden. Op dezelfde dag heeft het college echter de bewonersorganisatie Hortusbuurt per brief laten weten dat er een kapvergunning afgegeven zal worden.
Verder is Groenlinks verbaasd over het bericht uit het Dagblad van het Noorden d.d. 16 december 2002 dat de kapvergunning slechts per brief kenbaar gemaakt wordt aan de omwonenden van de Hortustuin. Ook andere belanghebbenden moeten op de hoogte gesteld worden van het besluit om de kapvergunning af te geven.
Groenlinks is van mening dat de Hortustuin een belangrijke recreatieve en ecologische functie voor de Hortusbuurt heeft. Het kappen van bomen en bebouwen van de Hortustuin is wat de fractie van Groenlinks betreft dan ook uit den boze. Bovendien zijn de huidige bouwplannen in strijd met afspraken die de RUG eerder heeft gemaakt met de omwonenden.