nieuws

06 mrt 2012, 16:04

Burgerinitiatief: Groningers kunnen agenda gemeenteraad mee bepalen

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen sinds deze maand zelf voorstellen rechtstreeks agenderen in de vergadering van de gemeenteraad van Groningen. Dit is mogelijk door de invoering van het burgerinitiatief.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Verordening Burgerinitiatief is per 1 maart van kracht geworden. Het burgerinitiatief biedt Groningers van 16 jaar en ouder de mogelijkheid om zelf voorstellen te agenderen in de gemeenteraad. Stadjers die een goed plan hebben voor de stad of voor hun wijk moeten wel aantonen dat er voldoende mensen zijn die hun voorstel steunen. Voor voorstellen voor een wijk gaat het om twee procent van het aantal wijkbewoners met een maximum van 250. Voor voorstellen voor de stad moeten 1000 stadjers het voorstel steunen. De steunbetuigingen kunnen op papier worden aangeleverd, in de vorm van een handtekeningenlijst. De gemeente biedt ook de mogelijkheid om de steunbetuigingen digitaal te verzamelen.

Voorwaarden
Voorstellen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de onderwerpen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. Ook mogen het geen onderwerpen zijn met louter een privébelang of onderwerpen waarover de raad in de afgelopen raadsperiode al een besluit heeft genomen. Als een voorstel aan alle voorwaarden voldoet en er zijn voldoende steunbetuigingen, dan komt het voorstel op de agenda van de gemeenteraad. De raad gaat het voorstel bespreken en zal er vervolgens een besluit over nemen. Als een verzoek op de raadsagenda komt, betekent dat dus niet automatisch dat het voorstel wordt overgenomen. Kijk voor meer informatie over de verordening en alle voorwaarden op groningen.nl/inspraak.
Proef
Het invoeren van het burgerinitiatief is een initiatief van raadslid Erik Akkermans van D66. De gemeenteraad stelde op zijn voorstel in december de Verordening Burgerinitiatief vast die per 1 maart van kracht is geworden. Voorlopig gaat het om een proef van twee jaar.