nieuws

09 nov 2015, 10:10

Bond Heemschut blij met pleidooi Hans Alders voor extra bescherming Groninger erfgoed

Bond Heemschut blij met pleidooi Hans Alders voor extra bescherming Groninger erfgoed

De Bond Heemschut , een vereniging voor de bescherming van het Groningse erfgoed, is zeer ingenomen met de oproep van Nationaal Coördinator Hans Alders aan alle gemeenten om het karakteristieke erfgoed een formele status te geven, zodat het beter beschermd kan worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Erfgoedvereniging Heemschut heeft met instemming en waardering kennis genomen van het onlangs door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gepresenteerde Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, zo meldt de vereniging in een persverklaring.

 

In dit programma constateert de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders de vele bedreigingen van het Groninger erfgoed door de gevolgen van de gaswinning (aardbevingen en verzakkingen).

 

Hij vreest het mogelijk ondersneeuwen van het cultureel erfgoed in het schadedossier, terwijl het erfgoed juist zo belangrijk is voor de leefbaarheid en de identiteit van de provincie. 

 

Vooral zijn klemmende oproep aan de gemeenten om alle waardevolle en karakteristieke erfgoed te inventariseren, registreren en een formele juridische status te geven, wordt door Heemschut van harte ondersteund.

 

"De gemeenten zijn al in een eerder stadium door de erfgoedvereniging erop gewezen dat het ontbreken van een formele monumentenstatus nadelig kan uitpakken voor het getroffen erfgoed, en daarmee ook de kwaliteit van het betreffende dorps- of stadsgezicht. Zonder een monumentenstatus kan gemakkelijker tot sloop worden overgegaan of kunnen bijvoorbeeld goedkopere materialen gebruikt worden.", aldus de verklaring.

 

Hierdoor kan volgens Heemschut afbreuk gedaan worden aan het woongenot en worden de bewoners/eigenaren hiermee in feite financieel benadeeld. De plaatsing van erfgoed op een monumentenlijst is duidelijk in het voordeel van de eigenaar en het voorkomt discussies achteraf. Plaatsing van een pand op een monumentenlijst geeft het een extra juridische status en meer ruimte voor extra financiën voor herstel.

 

De NCG zal nu in samenwerking met de provincie en gemeenten initiatieven nemen voor een inventarisatie van het culturele Groninger erfgoed. Op basis van deze informatie kunnen de gemeenten dan hun eigen gemeentelijke monumentenlijst opstellen.

 

Heemschut sluit zich aan bij deze aanpak en adviseert de gemeenten dringend om met spoed werk te maken van een gemeentelijke monumentenlijst.