nieuws

09 jul 2001, 00:12

‘Alle Buurthuizen moeten on-line’, aldus D66 in Groningen

De fractie van D66 wil een bedrag van 450.000 gulden reserveren om alle buurthuizen in Groningen on-line te zetten. De fractie diende daartoe een motie in, waarvan de tekst als volgt luidt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 4 juli 2001, besprekende de voorjaarsnota: Overwegende dat: - het on-line brengen van buurthuizen een nuttige zaak is voor die stadjers die geen andere mogelijkheid hebben om op het internet te gaan; - dat voorzieningen die een toegang bieden naar de digitale snelweg dicht bij huis moeten liggen om de digitale tweedeling te voorkomen Vraagt het college Vanuit de te verwachten overschotten 2001 te bewerkstelligen dat de Vensterwijkontwikkeling Wijert en het on-line maken van de Oude Wijken nog dit jaar een aanvang heeft en daarvoor een bedrag van ƒ 450'000 beschikbaar te stellen. En gaat over tot de orde van de dag, Gemeenteraadsfractie D66, Thomas van Dalen Bart Slagter