nieuws

01 jul 2016, 09:09

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden LIKE & DEEL Actie Groninger Internet Courant

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden gelden voor alle winacties van de Groninger Internet Courant, Rabenhauptstraat 33 te Groningen. Hierna GIC genoemd.

2. De prijs wordt ter beschikking gesteld door GIC

3. Over de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden van GIC.

Deelname

5. Werknemers van GIC zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

Algemene gedragsregels

6. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze Actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.

Wijze van deelnemen

7. Om deel te nemen aan deze Actie moet je de Facebookpagina van de GIC liken en het FB-bericht met de winactie delen.

8. De bovenstaande wijze van deelnemen is de enige manier om aan de Actie deel te nemen.

9. Pas bij 14.250 likes wordt een Bose SoundLink Color box verloot. Die prijs vervalt bij 15.000 likes, want dan wordt een Bose SoundLink Mini II verloot. GIC behoudt het recht om de drempel voor het verloten op eigen initiatief te verlagen.

Prijzen en winnaars

10. De winnaar wordt ad random uit de geldige liker/delers gekozen en hierover persoonlijk op de hoogte gebracht.

11. De winnaar wordt op zo snel mogelijk na afloop van de actie algemeen bekend gemaakt via de FB-pagina van GIC.

12.  GIC zal de winnaar vragen om een aantal, voor het uitreiken van de prijs noodzakelijke, persoonlijke gegevens.                                                                                                                 

13. Als de winnaar niet binnen 96 uur na verzending van de persoonlijke boodschap reageert  door middel van het aan GAE doorgeven van de benodigde persoonlijke gegevens, vervallen zijn rechten en zal een nieuwe winnaar worden aangewezen. Hierdoor vervallen voor de oorspronkelijke winnaar alle rechten op welke vergoeding dan ook, zonder mogelijkheid tot beroep.

14. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.

15. GIC behoudt zich het recht voor de prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar haar oordeel noodzakelijk of wenselijk is wegens bijzondere omstandigheden.

Publicatie, Publiciteit en intellectuele eigendomsrechten

16. GIC mag een foto van de winnaar publiceren op de website van GIC en de aan GIC verbonden Facebookpagina en Twitteraccount en eventuele andere social media platforms.
De winnaar is op verzoek van GIC verplicht mee te werken aan verdere publiciteit ten behoeve van GIC hiervoor, is GIC geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen of –uitingen zijn en blijven volledig eigendom van GIC.

Aansprakelijkheid

17. GIC en door GIC ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.

18. Deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de Actie.

19. GIC is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs.

Overig

20. GIC behoudt zich het recht voor tussentijds deze Actie voorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen als GIC dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens GIC ontlenen.

21. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal GIC daarover beslissen.

22. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.