economie

25 mrt 2003, 00:12

SEAN: Noorden moet investeren in beroepsonderwijs

De Groningse en andere noordelijke overheden en het bedrijfsleven moeten meer investeren in het beroepsonderwijs. Op deze wijze kan de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt overbrugd worden. Dat is de hoofdlijn van het advies van de Werkgroep Aansluiting Onderwijs/Arbeidsmarkt - Bedrijfsleven dat het advies "Naar een lerende regio" heeft aangeboden aan de in Groningen zetelende SEAN (Sociaal Economische adviesraad Noord Nederland).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De werkgroep heeft de problemen tussen de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt - bedrijfsleven in Noord Nederland geanalyseerd. Momenteel kunnen teveel werkzoekenden niet aan de slag vanwege een te beperkte startkwalificatie (opleidingsniveau). Het advies is bedoeld voor overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om te komen tot een beleid voor het noorden waarin de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd wordt.
De kern van het advies is dat er een inhaalslag gemaakt wordt in het noorden om startkwalificaties te realiseren, dat leren en werken systematisch worden gecombineerd in het beroepsonderwijs, dat voortijdig schooluitval krachtig wordt aangepakt en dat inzichtelijk is welke trends er zijn op de arbeidsmarkt.
Een aantal aanbevelingen van de werkgroep is: · Maak een inhaalslag. Werk een financiële stimuleringsregeling uit, die scholen en bedrijven beloont voor het verwerven van startkwalificaties en het afronden van vervolgopleidingen. · Streef in het VMBO onderwijs naar leer-werktrajecten en richt de aandacht op aansluiting op het MBO. · Richt meer aandacht op de ontwikkeling van sociale vaardigheden en de persoonlijkheid. · Beperk voortijdig schooluitval. Iedereen moet met minimaal een startkwalificatie de arbeidsmarkt op. · Richt een SNN "Stimuleringsfonds" op wat kleinschalige experimenten en projecten ter oplossing van de knelpunten in de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt stimuleert. · Maak trends op de arbeidsmarkt inzichtelijk, zodat daar sneller op ingespeeld kan worden. In de werkgroep is gestreefd naar diversiteit van deelnemers binnen het veld onderwijs/arbeidsmarkt - bedrijfsleven. Onderwijsinstellingen, gemeenten, provincies, werkgevers- en werknemersorganisaties waren vertegenwoordigd in de werkgroep met gedeputeerde Hans Gerritsen, Provincie Groningen als voorzitter.