economie

11 dec 2011, 16:04

PvdA Groningen voelt niets voor opvoeren van de gaswinning in het Waddengebied

De PvdA Statenfractie Groningen voelt er niets voor om de gaswinning in het Waddengebied op te voeren. Drie Statenleden - Bert Dieters, Brunie Batterman en Ingrid Mortiers, hebben daarover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een bericht van RTV- Noord van 7 december j.l. staat dat de NAM het voornemen heeft de gaswinning in het Waddengebied de komende veertien jaar te willen gaan verdubbelen. Althans dat zegt Adriaan Houtenbos, landmeetkundig ingenieur en oud-topman bij de NAM uit Haren.

In het bericht staat tevens dat volgens de NAM de bodemdaling erg mee valt. Houtenbos maakt zich grote zorgen over het voornemen van de NAM en hij hoopt op veel bezwaren bij het ministerie van EL&I die de vergunningaanvraag van de NAM moet beoordelen. Volgens hem is de bodemdaling door gaswinning niet meteen waarneembaar, maar pas als de velden leeg raken. De daling zet zich bovendien nog door, nadat de gaskraan is dichtgedraaid.

In de afgelopen jaren is er veel discussie over de winning van gas in het Waddengebied geweest, ook in Provinciale Staten. Er waren en zijn grote zorgen over het effect ervan op de natuurwaarden van ons wereld erfgoed “De Wadden “ m.n. op het punt van bodemdaling. De afspraak is dat winning met de hand aan de kraan zal geschieden.

De PvdA fractie maakt zich grote zorgen over dit voornemen gelet op de mogelijke aantasting van de natuurwaarden in dit gebied.

De Partij van de Arbeid heeft dan ook de volgende vragen;

1. Is het college op de hoogte van het voornemen van de NAM?
2. Zo ja, door wie is het college op de hoogte gesteld?
3. Hoe beoordeelt uw college dit voornemen gelet op de discussie die is gevoerd en de toen gemaakte afspraken in het kader van monitoring bodemdaling?
4. Heeft het college zicht op de bodemdaling door winning in de afgelopen jaren, zijn die volgens de prognose of wijken die af?
5. Gaat het college nog richting het ministerie EL&I reageren, welke mogelijkheden ziet u?