economie

18 mei 2010, 20:08

Provincie Groningen maakt bezuinigingsplan voor 2011 bekend

De Voorjaarsnota van de provincie Groningen staat dit jaar in het teken van bezuinigingen. In de Voorjaarsnota 2010 staat het financiële perspectief van de provincie voor de periode 2010 - 2014 omschreven. Het is een uitwerking van eerder aangekondigde bezuinigingen. Met ingang van 2011 gaat de provincie structureel bezuinigen oplopend tot een bedrag van 34 miljoen euro in 2015. De bezuinigingen zijn onder andere het gevolg van een korting van de rijksoverheid op het Provinciefonds. De voornaamste bezuinigingen vallen de komende jaren op het gebied van welzijn, jeugdzorg en cultuur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2011 wordt er 7,65 miljoen euro bezuinigd. Naast de bezuinigingen is er ook ruimte voor nieuw beleid, zoals de krimp. Om de leefbaarheid in krimpgebieden in stand te kunnen houden, reserveert de provincie vanaf 2011 jaarlijks 3 miljoen euro. Verder trekt de provincie 4,6 miljoen euro uit voor het opknappen en revitaliseren van verouderde bedrijventerreinen. De naweeën van de winter bezorgen de provincie een kostenpost van 1,36 miljoen euro voor de gladheidsbestrijding en 650.000 euro voor het herstel van schade aan wegen.

De voornaamste bezuinigingen vallen de komende jaren op het gebied van welzijn, jeugdzorg en cultuur. Financiële meevallers worden gebruikt voor een speciaal leefbaarheidsfonds voor de krimpgebieden. De eerder aangekondigde bezuiniging op recreatie en toerisme wordt beperkt. Hiervoor wordt vanuit eventuele meevallers maximaal 300.000 euro per jaar gereserveerd. Verder creëert de provincie een vrije begrotingruimte van 2 miljoen euro per jaar voor het opvangen van knelpunten en nieuw beleid.
De rest van de meevallers worden onder andere gebruikt voor het verruimen van de middelen voor provinciale meefinanciering aan grote projecten ter versterking van de economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid en voor het op peil houden van de reserves.

 

 

 

 

 

 

De provincie heeft voor 2010 ongeveer 420 miljoen euro te besteden.
Aan Bereikbaar Groningen (mobiliteit en infrastructuur) worden de meeste middelen besteed, namelijk 130 miljoen euro. Daarna aan welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur; te weten 76 miljoen euro.
De bestedingen van 2010 worden voor een groot deel betaald uit specifieke uitkeringen van het Rijk (154 miljoen euro), uit het Provinciefonds (94 miljoen euro), rente en dividenden (72 miljoen euro), uit reserves (48 miljoen euro), de opcenten uit de motorrijtuigenbelasting (45 miljoen euro) en bijdragen van derden (7 miljoen euro).

Op 30 juni 2010 vergaderen Provinciale Staten over de Voorjaarsnota. Daarna maakt het college van Gedeputeerde Staten de Begroting 2011.