economie

25 apr 2010, 20:08

Provinciale Staten van Groningen voelen er niets voor om provincies op te heffen: ‘Economisch beleid en ruimtelijke ordening belangrijke taken’

Provinciale Staten van Groningen hebben gesproken over het profiel van de toekomstige provincies dat ter discussie staat naar aanleiding van de landelijke bezuinigingsvoorstellen. Naar aanleiding van de bezuinigingsvoorstellen vanuit het kabinet staat het profiel van de provincies ter discussie. In de voorstellen wordt onder andere de opheffing van provincies als bezuinigingsmaatregel gesuggereerd. De gezamenlijke provincies hebben in IPOverband (Interprovinciaal Overleg) een standpunt ingenomen over het toekomstige profiel van het provinciaal bestuur. Dit standpunt is verwoord in de IPO-notitie 'Profiel van de Provincies'. De kern daarvan is dat de provincie een zelfstandige bestuurslaag blijft, met een op economie / ruimte toegepast takenpakket en een eigen belastinggebied. In het profiel

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

wordt aangesloten bij het rapport van de commissie Lodders ('Ruimte, Regie en Rekenschap') en bij het bestuursakkoord tussen de provincies en het kabinet. Ook wordt in het profiel gepleit voor het onderbrengen van de waterschapstaken en andere
uitvoeringsorganisaties als de Dienst Landelijk gebied bij de provincie.


Decentralisatie


In het verlengde van de IPO-notitie is de brief van de drie noordelijke provincies aan de staatssecretaris van BZK besproken. In de brief wordt een aanzet gedaan om te komen tot
een efficiëntere samenwerking van de drie noordelijke provincies en decentralisatie van rijkstaken naar de provincie Groningen, Fryslân en Drenthe. Zo wordt in de brief gepleit voor
het starten van een verkenning waarbij Noord-Nederland kan worden gezien als 'proeftuin' voor de overdracht van rijkstaken aan provincies.