economie

16 dec 2008, 10:10

Noordelijke bedrijven: 18 % verwacht voor 2009 daling aantal medewerkers; Maar: ''Situatie niet dramatiseren'', zegt Kamer van Koophandel

Steeds meer bedrijven in Noord-Nederland overwegen volgend jaar hun personeelssterkte in te krimpen. In Noord-Nederland verwacht 18% van de bedrijven dat in 2009 het aantal medewerkers zal dalen. Daar staat echter een aandeel van 17% met een verwachte stijging tegenover. Het saldo vanpositieve en negatieve antwoorden is dus -1%. Tervergelijking: het overeenkomende cijfer uit 2007 is +10%. Dat blijkt uit de vanmorgen gepresenteerde zogenaamde COEN-studie van de Kamer van Koophandel Noord Nederland. Bij de ‘dalers’ zijn de grote bedrijven oververtegenwoordigd. Omdat het hierbij bovendienvaak om grotere aantallen gaat, is de verwachting gewettigd dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven zal teruglopen. De verschillen tussen de sectoren zijn echter groot. (…)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan de onderkant van de ladder bevinden zich de bouw (-24%), de industrie (-16%) en het vervoer  (-8%). Relatief gunstig zijn de uitkomsten voor de zakelijke diensten (+27%), de verzorgende
diensten (+6%) en de detailhandel (+5%). Dezelfde sectoren zetten bij de vraag naar  belemmeringen op de productie een tekort aan goede arbeidskrachten bovenaan.

Winstgevendheid

Meer uniformiteit is er bij de beantwoording van de vraag over de winstgevendheid. De bedrijven waarbij de winst daalt, hebben de overhand. Het saldo van bedrijven met een beter en met een
slechter resultaat was in het derde kwartaal van dit jaar -16%. Vooral in de horeca en verzorgende  diensten geven veel bedrijven (11%) aan dat de financiën een knelpunt vormen.

'Niet dramatiseren'


Volgens de Kamer van Koophandel is er geen reden om de situatie te dramatiseren. Perioden van opgaande en neergaande conjunctuur wisselen elkaar nu eenmaal af. Wel is het zo, dat de
kredietcrisis een versterkend effect heeft op de afnemende bedrijvigheid. De Kamer van Koophandel onderschrijft de oproep van de SER Noord-Nederland dat het nu tijd is om de gelden die
beschikbaar zijn voor de noordelijke economie om te zetten in investeringen.