economie

30 aug 2010, 16:04

Miljoeneninvestering voor industriegebied Oosterhorn in Delfzijl

Na een periode van langdurige voorbereiding is Groningen Seaports gestart met een miljoeneninvestering voor de revitalisering én voor de nieuwe ontsluiting van het industriegebied ‘Oosterhorn’ in Delfzijl. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Zowel de Provincie Groningen als het ministerie van Economische Zaken dragen voor een deel financieel aan de werkzaamheden bij.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het Oosterhorngebied worden een tweetal grote projecten in de komende jaren uitgevoerd zoals de revitalisering op basis van het masterplan Oosterhorn en de nieuwe ontsluiting via weg én spoor aan de zuidzijde van de Oosterhornhaven. Dit voorjaar zijn al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Revitalisering
De revitalisering bestaat uit verschillende deelprojecten zoals de aanleg van een extra ontsluiting met rotonde op de provinciale weg N991 (tussen Tennet en de rioolwaterzuivering). Deze extra ontsluiting zorgt dan voor een verbinding met de weg Oosterwierum op de N991. Daarnaast vindt er een aanpassing plaats van de verkeersstructuur van het voormalige wierdedorpje Weiwerd. Eveneens wordt het gebied rond de provinciale zeesluizen opgewaardeerd. De weg naar het bedrijf DOW (Heemskesweg) wordt verbreed en de verkeersstructuur in dit gebied wordt aangepast evenals de toegang naar de wierde (kerk) van Heveskes. Ook krijgen alle fietspaden in het Oosterhorngebied een ‘facelift’. Een gedeelte van deze projecten zullen eind van dit jaar klaar zijn.

Nieuwe ontsluiting Oosterhorn
Aan de zuidzijde van het Oosterhorngebied zullen de grondbergingsdepots worden herontwikkeld (ontmanteling en aanleg van een aardebaan). Op deze aardebaan wordt vervolgens een nieuwe weg en een spoorbaan aangelegd. Zo komt grofweg tussen de bedrijven North Refinery en ESD de nieuw aan te leggen Hunebedweg te liggen. Het huidige spoor (loopt nu nog tot PPG) wordt doorgetrokken met ruim 3 kilometer in dit gebied en eindigt dan ongeveer bij ESD. Als de spoorbaan wordt aangelegd, dan zal er ook een beweegbare spoorbrug over het sluizencomplex van de Oosterhorn moeten worden gemaakt. Deze werkzaamheden zullen nog 4 á 5 jaar in beslag nemen.


Met de revitalisering en de nieuwe ontsluiting van het Oorsterhorngebied zorgt Groningen Seaports voor een betere en multi-modale ontsluiting (spoor, weg en water) van de terreinen aan de zuidzijde van de Oosterhornhaven. Zowel de huidige als de nieuwe toekomstige bedrijven hebben hier profijt van.