economie

10 apr 2009, 10:10

Meerstad levert welvaartstoename van negentig miljoen euro, aldus RUG

De wijk Meerstad is, economisch gezien, een prima investering in de toekomst van Groningen. Volgens de Rijksuniversiteit Groningen levert die nieuwe wijk tussen Groningen en Slochteren een enorme welvaartstoename op. Groningen is net begonnen met haar ambitieuze plan voor Meerstad, met ruim 10.000 woningen waarin naast een nieuw 560 hectare groot meer, voor iedere hectare “rood” ook een hectare “groen” is ingepland. Dit plan kost 105 miljoen euro aan extra aanlegkosten en 90 miljoen aan extra overige kosten, maar die worden gecompenseerd door de hogere waarde van de woningen in en rond dit nieuwe stadsdeel. In totaal levert het extra groen en blauw een verwachte nationale netto welvaartstoename op van ruim 90 miljoen. Dit is de conclusie van het scriptie-onderzoek waarop Leendert Klokkenburg vorige week aan de Rijksuniversiteit Groningen afstudeerde in de Economie. Deze conclusie is ook voor andere gemeentes van groot belang, stelt de RUG.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek werd verricht als stage bij de Dienst Landelijk Gebied, die namens het Ministerie van LNV verantwoordelijk is voor de kwaliteit en deels voor de realisering van het extra groen en het nieuwe meer. Het gaat nadrukkelijk niet om een onderzoek naar de financiële haalbaarheid, maar om een onderzoek naar de maatschappelijke wenselijkheid van een dergelijk project. Meerstad zal volgens plan in een periode van 20 jaar worden uitgevoerd. Gerekend over een totale periode van 50 jaar rekent de scriptie alle toekomstige nationale kosten en baten van het additionele groen en blauw, met een reële rente van 2,5 procent en risico-opslag van 3 procent, terug tot hun huidige waarde.

Natuurwaarde geschat op 190 miljoen
Op basis van studies naar verschillen in woningprijzen in heel Nederland schat de scriptie dat de waarde van de woningen in Meerstad 7,5 procent hoger zal komen te liggen dan die in een gewone nieuwbouwwijk. Daarnaast zal de waarde van bestaande woningen in een straal van 3 kilometer rond Meerstad naar schatting met 5 procent stijgen. Bij elkaar leidt de nieuwe natuur zodoende tot meerwaarde van in het totaal 190 miljoen over de komende 50 jaar.

 Daar komen nog de baten voor recreatieondernemers en de naar schatting uiteindelijk 1,7 miljoen recreanten bij. De totale recreatiebaten worden in de scriptie geschat op 38 miljoen. Daarnaast kunnen de baten van een dergelijk project net als bij Meerstad nog oplopen met 41 miljoen, als de kosten voor zandwinning en waterberging kunnen worden vermeden door het toevoegen van een nieuw meer.

Robuuste schatting
Prof.dr. Jan Oosterhaven, begeleider van de scriptie, is verrast door de uitkomsten: ‘Zo’n gunstig beeld had ik niet verwacht’. Toch is er sprake van een robuuste schatting. Zo is er ook rekening gehouden met de langere pendelafstanden, die het gevolg zijn de woningbouw op grotere afstand van het werk in de stad. Deze pendelkosten zorgen zelfs voor 65 van de 90 miljoen aan overige kosten. En zelfs als de schatting van de meerwaarde van de woningen met 2,5 procentpunt wordt verlaagd is er nog steeds sprake van een positief nationale welvaartstoename van bijna 20 miljoen.

Positieve milieueffecten


Ten slotte bespreekt Klokkenburg in zijn scriptie nog een serie kleinere meestal positieve effecten die niet in geld konden worden uitgedrukt. Zo is wel rekening gehouden met het verlies aan toekomstige landbouwproductie van ruim 8 miljoen, maar kon de hiermee samenhangende verminderde milieubelasting niet in geld worden uitgedrukt. Hetzelfde geldt voor de positieve effecten van het extra groen op de volksgezondheid en het eventuele grotere gevoel van veiligheid door de opvangcapaciteit van het nieuwe meer.