economie

29 okt 2011, 14:02

Groninger Bodem Beweging (GBB) kritisch over onderzoek Gebouwschade Loppersum

De Groninger Bodembeweging is kritisch over het afgelopen week in Loppersum gepresenteerde onderzoek naar bodemdaling door gaswinning. Volgens de Bodem Beweging wordt over de aardbevingen in Groningen wel geconcludeerd dat dit in aantal toeneemt, maar dat een verklaring hiervoor ontbreekt. En dat is niet erg geruststellend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 27 oktober werd het onderzoeksrapport ‘Gebouwschade Loppersum’ gepresenteerd in het gemeentehuis van Loppersum. Het onderzoek is uitgevoerd door Deltares, in opdracht van de Stuurgroep Onderzoek Gebouwschade, en beoogde de risico’s van schade voor woningen en gebouwen door de gaswinning in kaart te brengen.


Hoewel het onderzoek een aantal zaken heeft verhelderd, is de GBB niet onverdeeld gelukkig met de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek startte medio 2008 en zou in een half jaar klaar zijn; het duurde echter drie jaar.

De onderzoekers zijn volgens de GBB op veel punten niet altijd even kritisch geweest in de uitvoering van hun opdracht. Op veel punten beperkt het rapport zich volgens haar tot een literatuurstudie en gaat dan niet veel verder dan een opsomming van conclusies uit onderzoeken uit het verleden.

De ‘kritische’ blik van de onderzoekers wordt getypeerd door een frase in de samenvatting: “Alle kennis bevat leemtes en onzekerheden, dat geldt ook voor de effecten van aardgaswinning. De opstellers van dit rapport hebben geconstateerd dat alle betrokken instanties zorgvuldig met deze onzekerheden omgaan en hierop veilige marges toepassen.”


Dit laatste mag misschien zo zijn maar de constatering vindt onvoldoende rechtvaardiging in het rapport. De teneur van de samenvatting is te geruststellend. Niettemin staat er een aantal verontrustende constateringen in het rapport:


• Over de aardbevingen in Groningen wordt geconcludeerd dat dit in aantal toeneemt maar dat een verklaring hiervoor ontbreekt.


• De berekening van de maximale kracht van te verwachten aardbevingen (3.9 op de schaal van Richter) is een puur statistische berekening op basis van de bevingen in het verleden in heel Noord-Nederland. Wetenschappelijk aanvaardbaar wellicht maar voor mensen die hier wonen niet goed genoeg.


• Hoeveel schade er nog te verwachten is door toekomstige krachtiger bevingen (zoals 3.9) is niet zeker. De onderzoekers bevelen aan het onderzoek naar de relatie tussen verwachte schade en aardbevingen voort te zetten.


• Bodemdaling kan door waterpeilaanpassingen lokaal leiden tot een relatieve peilverlaging. Dit kan schade aan ondiep gefundeerde gebouwen veroorzaken.


• Er blijkt geen onderzoek gedaan te zijn naar de stapeling van effecten van de bevingen.


• Er blijkt geen onderzoek gedaan te zijn naar de naijleffecten van de gaswinning nadat deze is gestaakt.


 www.groninger-bodem-beweging.nl