economie

22 apr 2009, 20:08

Groningen succesvol bij het weer aan werk helpen van bijstandsontvangers; krachtsinspanning beloond in 2008

De gemeente Groningen is erin geslaagd om in 2008 het aantal bijstandsontvangers jonger dan 65 jaar terug te brengen van 7.790 naar 7.294 (496 personen). De procentuele afname bedroeg 6,4%. Dat is bijna 1 procent meer dan de landelijke afname van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit is echter niet het enige resultaat van de re-integratieactiviteiten. Ook als mensen gebruik maken van een andere voorziening en het aantal mensen dat maatschappelijk actief is geworden, zijn resultaten van re-integratie-inspanningen. De gemeente Groningen is in 2008 begonnen met een nieuwe re-integratiemonitor die dit beter zichtbaar maakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2008 is het aantal ingezette re-integratieactiviteiten een stuk hoger geweest dan in voorgaande jaren. Het verschil met 2007 wordt veroorzaakt door een grotere instroom bij het project Groningen@Work. Ook kwamen meer mensen in aanmerking voor een inburgeringstraject. Groningen@Work is ruim 30% vaker ingezet dan in 2007. Een deel van de toename wordt veroorzaakt door een hogere instroom in het laatste kwartaal van 2008.

De resultaten die in het afgelopen jaar zijn behaald met de intensieve begeleiding van klanten zijn goed. In de rapportage over het eerste half jaar vielen de uitstroomresultaten nog enigszins tegen (oktober 2008). Deze constatering heeft geleid tot een aantal maatregelen om de uitvoering en de aansturing van de uitvoering te verbeteren.

Uit de monitor blijkt dat er vorig jaar minder mensen via Participatie geactiveerd zijn dan gepland. Dit omdat binnen de doelgroep steeds meer mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daardoor wordt het lastiger mensen te activeren

De uitstroom naar werk in 2007 uit voorzieningen die in dat jaar zijn ingezet, was groter dan de uitstroom naar werk uit voorzieningen die in 2008 zijn ingezet. Hiervoor is een aantal redenen aan te geven. In de eerste plaats zijn er meer voorzieningen ingezet voor klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze leiden niet direct tot uitstroom naar regulier werk; een deel stroomt uit naar gesubsidieerd werk. Verder zijn aan het eind van 2008 veel klanten ingestroomd in Groningen@Work. Deze instroom hangt waarschijnlijk samen met de verslechtering van het economische klimaat. De uitstroom naar gesubsidieerd werk is in 2008 groter dan in 2007. Deze uitstroom hangt samen met het grote aantal klanten dat heeft deelgenomen aan Perspectief op Werk.

De gemeente Groningen besteedt circa 56% van het WWB-werkdeel aan de activering van bijstandsgerechtigden, 44% wordt gebruikt voor de financiering van de ID-banen. Relatief veel geld wordt uitgegeven aan de voorziening Re-integratie. Hieronder vallen verschillende vormen van gesubsidieerd werk. De kosten van het activeren van mensen nemen toe naarmate de afstand tot de arbeidsmarkt groter is.