economie

09 okt 2009, 15:03

Groningen bereidt stevige bezuiniging voor van 50 miljoen euro voor volgende collegeperiode

Het college van B&W van Groningen heeft vrijdagmorgen een sluitende gemeentebegroting 2010 gepresenteerd, in een tijd van economische neergang. In deze laatste begroting van deze collegebegroting wordt geld vrijgemaakt om de grote projecten te borgen, af te maken waarmee is begonnen en sociale voorzieningen op niveau te houden. Het is van groot belang om te blijven investeren in een sociale, sterke en duurzame stad, aldus B en W. Maar voor de nieuwe collegeperiode , na maart volgend jaar, is de verwachting dat er in totaal voor 30 a 40 miljoen bezuinigd zal moet worden op een begroting van circa 760 miljoen. Er wordt een structureel bezuinigingspakket voorbereid van in totaal 50 miljoen euro

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college maakt geld vrij om de noodzakelijke investeringen in de grote projecten zoals Regiotram, Zuidelijke Ringweg en Grote Markt oostzijde/Forum veilig te stellen. Juist als het economisch minder gaat is het belangrijk om te blijven investeren in een sterke en aantrekkelijke stad.

Afmaken waarmee begonnen is


Het college wil afmaken waarmee ze begonnen is. Onder andere met het woningbouwprogramma, wijkvernieuwing, verbeteren fietsinfrastructuur en welzijns- en sportaccommodaties, nieuwbouw scholen, aanleg bedrijventerreinen, verder invoeren van Wmo en hulp bieden aan probleemgezinnen.

Sociaal


Met een oplopende werkloosheid wil het college zoveel mogelijk Stadjers aan het werk houden. Ook wordt er extra aandacht besteed aan het voorkomen van jeugdwerkelooosheid. Het herstellen en verbeteren van de (financiële) voorzieningen voor Stadjers met de laagste inkomens wordt onverkort doorgezet.

Nieuw beleid


In de begroting van 765 miljoen euro is in totaal 36,8 miljoen euro voor nieuw beleid beschikbaar. Daarvan is 25 miljoen euro aan te merken als extra nieuw beleidgeld in 2010. Van dat bedrag wordt bijna 20 miljoen besteed aan het versterken van de reserves en voor grote investeringprojecten Meerstad en Suiker Unie terrein. Het overige nieuwe beleidsgeld wordt besteed aan een uitkering voor chronisch zieken, diverse sociale activiteiten, waaronder de langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, volwasseneneducatie, noodopvang asielzoekers, Antillianenbeleid, herstel van oeverbeschoeiingen en opknappen Wielewaalplein.

Bezuinigingen


Voor het jaar 2010 hoeft er ondanks de economische recessie nog niet fors bezuinigd te worden. Dit jaar hebben directe maatregelen zoals een vacaturestop geleid tot een bezuiniging van 1,6 miljoen. Maar voor de nieuwe collegeperiode is de verwachting dat er in totaal voor 30 a 40 miljoen bezuinigd moet worden. Er wordt een structureel bezuinigingspakket voorbereid van in totaal 50 miljoen euro waarbij uitgangspunt is dat zwakke groepen in de samenleving worden ontzien en de efficiency van de gemeentelijke organisatie verbeterd moet worden. In het voorjaar van 2010 kan het nieuwe college haar eigen keuzes maken.

In 2010 wordt de OZB en de andere gemeentelijke belastingen en heffingen met de gebruikelijke aanpassing aan de gemeentelijke loon- en prijsstijging verhoogd.