economie

21 jul 2010, 21:09

Gigantische boeren-loodsen bederven Groninger landschap, vreest Milieufederatie

Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Eemsmond laat nieuwbouw van woningen in het buitengebied toe. Ook agrarische bouwvlakken met een oppervlakte van 3 hectare zijn in het concept toegestaan. Dit zou betekenen dat midden in het wierdenlandschap loodsen kunnen verrijzen ter grootte van het dorp Rottum. Stichting Natuur en Landschap Eemsmond en de Natuur en Milieufederatie Groningen zijn niet blij met deze onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan. Zij lieten dit tijdens een inspraakronde weten aan de gemeenteraad. In hun reactie riepen beide organisaties de gemeenteraad op om zuinig te zijn op het prachtige landschap van de gemeente Eemsmond. Uit onderzoek blijkt dat dat landschap met zijn wierdendorpen, middeleeuwse kerken, maren en dijken, de openheid enorm wordt gewaardeerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bestemmingsplanbuitengebied gaat over agrarische bestemmingen, het wonen in de kleine dorpen maar vooral ook over hoe om te gaan met het landschap.
De beide natuur- en milieuorganisaties erkennen het belang van de agrarische functie, al was het alleen al vanwege het beheer van de gronden. Maar zij wijzer er wel op dat binnen het totale sociaal maatschappelijke plaatje van de gemeente, de bijdrage van de agrarische functie aan het economische draagvlak en aan de werkgelegenheid beperkt is.
Functies als wonen, de dienstverlenende sector en het midden en kleinbedrijf dragen inmiddels veel meer bij. Juist voor het woon- en vestigingsklimaat in de hele gemeente is een mooi, zoveel mogelijk ongeschonden landschap van groot belang.
Kwetsbaar Landschap

Het nieuwe bestemmingsplan maakt onderscheid in het Dijkenlandschap en het Wierden en maren-landschap. Het Dijkenlandschap boven de kwelderwal Warffum-Uithuizermeeden is grootschalig en open. Het heeft een robuust karakter met opstrekkende verkaveling en grote dijken.
Het Wierden en maren-landschap is kleinschaliger met verspreid liggende wierden , kleine dorpen, kronkelende maren en een onregelmatige blokverkaveling. Dit landschap is erg kwetsbaar. De beide natuur en milieuorganisaties vinden het onbegrijpelijk dat juist hier agrarische bouwlocaties tot zelfs 3 hectare mogelijk worden.
Bovendien zijn de organisaties het niet eens met de mogelijkheid die de gemeente wil bieden om nieuwe woningen te bouwen in het buitengebied van de gemeente. Er is via bestaande regelingen voldoende ruimte om woningen te realiseren in het buitengebied.
Nieuwe aanvullende mogelijkheden zouden leiden tot een onnodige toename van de verstening van het buitengebied. De organisaties riepen de gemeente op om de grote bouwkavels in het wierden en marenlandschap en het bouwen van nieuwe woningen in het buitengebied niet mogelijk te maken via het’nieuwe bestemmingsplan.