nieuws

20 nov 2018, 12:12

Woensdag verkiezingen. Deze partijen doen mee!

Woensdag verkiezingen. Deze partijen doen mee!

Morgen, woensdag, zijn er in Groningen, Haren en Ten Boer gemeenteraadsverkiezingen. Op welke partijen kan gestemd worden? Wie zijn de lijsttrekkers en wat zijn de belangrijkste standpunten van de partijen? Een overzicht van de partijen die meedoen in de gemeente Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 21 november zijn dertien partijen verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Elf van die partijen zitten momenteel in de raad, twee partijen zijn nieuw. Het regiokatern NU.nl/Groningen maakte een overzicht.

D66

Lijsttrekker: Paul de Rook. Aantal kandidaten op lijst: 50. Huidig zetelaantal: 9.

Voor D66 staat onderwijs op nummer één. De partij wil daarom investeren in voorschoolse educatie, duurzame schoolgebouwen, cultuur, sport en een levendige studentenstad. Daarnaast wil D66 zorgen voor betaalbare koop- en huurwoningen. Als laatste wil de partij de stad nog groener en duurzamer maken, door bijvoorbeeld duurzame energie en vervoer te stimuleren.

SP

Lijsttrekker: Jimmy Dijk. Aantal kandidaten op lijst: 30. Huidig zetelaantal: 6.

De SP wil dat de gemeente Groningen fors investeert in grootschalig onderhoud van woningen en dat er nieuwe huizen bijkomen. Daarnaast wil de partij dat de gemeente hard optreedt tegen malafide huisjesmelkers en dat er een verbod komt op de toename van (internationale) studenten zolang er niet voldoende goede huisvesting is.

PvdA

Lijsttrekker: Carine Bloemhoff. Aantal kandidaten op lijst: 30. Huidig zetelaantal 6.

De PvdA heeft de ambitie om de meer werkgelegenheid te creëren en meer zekerheid. Daarnaast wil de partij ongewilde tijdelijke contracten en constructies van schijnzelfstandigen tegengaan. Als tweede speerpunt wil de partij armoede bij kinderen terugdringen. Volgens de PvdA zou elk kind dezelfde kansen moeten krijgen, daarom wil de partij een zogenoemd kindpakket invoeren, waardoor kinderen onder de armoedegrens toch naar zwemles, sportles en muziekles kunnen.

GroenLinks

Lijsttrekker: Glimina Chador. Aantal kandidaten op lijst: 15. Huidig zetelaantal: 4.

GroenLinks wil zich de komende jaren hard maken om het gebruik van aardgas op gemeentelijk niveau af te bouwen. De partij wil de gemeente in 2035 aardgasloos en CO2-neutraal maken. Daarnaast wil GroenLinks meer groene buitengebieden en groene toevoegingen aan stedelijk gebied. Tot slot wil de partij meer samenwerken met buurtbewoners en wijkverenigingen om kleinschalige problemen op te lossen.

VVD

Lijsttrekker: Joost van Keulen. Aantal kandidaten op lijst: 10. Huidig zetelaantal: 3. 

De VVD wil meer investeren om het voor ondernemers gemakkelijk te maken om hun bedrijf te laten groeien. Zo moet het makkelijker worden om vergunningen aan te vragen of te verlengen. Daarnaast wil de partij dat de gemeente startups stimuleert en het ondernemersklimaat in de stad aantrekkelijk maakt voor internationale bedrijven. Verder wil de partij een kennisbundeling door intensiever samenwerken met bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten.

Stad & Ommeland

Lijsttrekker: Amrut Sijbolts. Aantal kandidaten op lijst: 50. Huidig zetelaantal: 2.

Stad & Ommeland wil dat inwoners meer hun stem moeten laten horen, bijvoorbeeld met een lokaal referendum, een burgerraadpleging of een wijkstem-dag. Ook wil de partij dat de identiteit van het dorp en de voorzieningen behouden moet blijven na de herindeling. Daarnaast wil Stad & Ommeland dat er meer betaalbare huisvesting moet komen voor iedereen en dat wachtlijsten moeten worden teruggedrongen.

CDA

Lijsttrekker: René Bolle. Aantal kandidaten op lijst: 45. Huidig zetelaantal: 3.

Het CDA wil dat na de herindeling de gemeentelijke diensten in de dorpen aanwezig blijven. Daarnaast moet er ruimte zijn voor een gekozen dorpsraad, die ervoor zorgt dat besluiten zo dicht mogelijk bij de eigen straat of wijk worden genomen. Daarnaast wil de gemeente zich blijven inzetten in sportvoorzieningen en het toegankelijk maken en houden van sportverenigingen.

ChristenUnie

Lijsttrekker: Inge Jongman. Aantal kandidaten op lijst: 24. Huidig zetelaantal: 2.

De ChristenUnie wil goede voorzieningen in wijken en dorpen behouden, zoals genoeg groen, ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen. Daarnaast wil de partij meer woningbouw voor starters, studenten en senioren. Tot slot wil de ChristenUnie een uitstapprogramma voor prostituees en dat er wordt toegewerkt naar een sluiting van het prostitutiegebied in de Nieuwstad.

Student & Stad

Lijsttrekker: Marten Duit. Aantal kandidaten op lijst: 50. Huidig zetelaantal: 2.

De lokale partij Student & Stad wil dat de kamerverhuurmarkt in Groningen gezond wordt. Zo moet het aanbod volgens de partij omhoog en moet de gemeente meer doen om malafide huisjesmelkers aan te pakken. Daarnaast wil Student & Stad dat ondernemers in de creatieve sector meer gestimuleerd worden om evenementen te organiseren.

Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Kirsten de Wrede. Aantal kandidaten op lijst: 15. Huidig zetelaantal: 2.

De Partij voor de Dieren wil de natuur in de stad beter beschermen en ervoor zorgen dat er meer natuur in de directe omgeving van Groningers komt. Daarnaast vindt de partij dat de evenementen die er georganiseerd worden een duurzaam karakter moeten hebben. Ook wil de Partij voor de Dieren dat het dierenwelzijnbeleid in de stad wordt vastgelegd in een actuele dierenwelzijnsnota, waarin wordt vastgelegd dat de zorg voor dierenwelzijn wordt geïntegreerd in het gemeentelijk beleid.

Sportpartij

Lijsttrekker: Martijn van der Veen. Aantal kandidaten op lijst: 27. Huidig zetelaantal: 0.

De Sportpartij heeft in plaats van een verkiezingsprogramma een zogeheten 'Speelplan’. In hun eerste standpunt van het Speelplan wil de partij de sportparticipatie van de schoolgaande jeugd en studerenden bevorderen. Daarnaast wil de partij leeftijd- en beweegvriendelijke wijken inrichten, onder andere voor ouderen. Tot slot wil de Sportpartij naar een ‘tweebenige democratie’, waarbij de kloof tussen de leefwereld van bewoners en beleidsmakers verkleind wordt.

PVV

Lijsttrekker: Tom van Kesteren. Aantal kandidaten op lijst: 7. Huidig zetelaantal: 0.

De PVV wil het Gronings cultureel erfgoed behouden en geen extra budget meer vrijmaken voor het Groninger Forum, omdat andere cultuurinstellingen daar niet onder mogen lijden. Daarnaast wil de partij statushouders geen voorrang geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen, geen islamitisch onderwijs en moskeeën in de stad en geen hoofddoeken zien in publieke functies.

100% Groningen

Lijsttrekker: Marjet Woldhuis. Aantal kandidaten op lijst: 37. Huidig zetelaantal: 1.

De lokale partij 100% Groningen wil dat de gemeente blijft investeren in een prettig en veilig woonklimaat door voor voldoende woningen te blijven zorgen. Daarnaast wil 100% Groningen dat de kwaliteit van de zorg omhoog gaat en de marktwerking wordt tegengegaan, zodat de zorg in de stad toegankelijk blijft. Tot slot wil de partij dat er na de herindeling geen sprake mag zijn van overheersing van de stad Groningen over de dorpen, maar dat zij hun wensen en voorzieningen moeten behouden.