nieuws

05 mrt 2013, 10:10

‘Windenergiebeleid in Groningen succesvol; maar energie uit biomassa blijft ver achter’

De Rekenkamer stelt vast dat het tot nu toe gevoerde windenergiebeleid in de provincie Groningen succesvol is geweest.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De doelstelling voor 2010 is ruimschoots gehaald en het opgesteld vermogen bedraagt momenteel ca. 360 MW. De nieuwe ambitieuze doelstelling voor 2020 is vastgesteld op 850 MW. Dit is een forse opgave, mede gelet op de maatschappelijk weerstand tegen windturbines.

De Rekenkamer beveelt de provincie aan zich in te spannen om omwonenden te laten meeprofiteren van de opbrengst van nieuwe windturbineparken, zodat ze niet alleen met de lasten worden opgezadeld. Hoewel fors wordt ingezet op windenergie is dit
onvoldoende om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te halen.

Hiervoor zal ook de energieproductie uit biomassa flink moeten toenemen. Doordat veel bestaande agrarische biogasinstallaties met verlies draaien stagneert de bouw van nieuwe installaties: de vooruitzichten zijn slecht. Ook van veelbelovende andere duurzame energiebronnen, zoals geothermie, valt tot 2020 geen grote bijdrage te verwachten.