nieuws

27 feb 2011, 12:12 door Hester Swabedissen

William Moorlag (PVDA): "Aanpak bevolkingskrimp Groningen''

'Het versterken van de Groninger economie; duurzaamheid bevorderen en de leefbaarheid verbeteren’. Dat zijn volgens PvdA lijsttrekker William Moorlag de prioriteren voor zijn partij de komende vier jaar. Hij zegt dat vandaag in een lijsttrekkersinterview met de GIC.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kunt u drie zaken noemen die voor de PvdA zeer belangrijk zijn voor de provincie Groningen voor de komende vier jaar?

'De PvdA wil doorgaan met het versterken van onze regionale economie. Groningers moeten nu en in de toekomst hun brood kunnen verdienen in onze provincie. We willen onder andere de energiesector versterken met een Energiefaculteit en MBO- en HBO-opleidingen voor de energiesector.

Als tweede wil de PvdA de leefbaarheid verbeteren. Mensen moeten zich veilig en geborgen voelen in hun buurt of dorp, voorzieningen moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Dat is vooral in de krimpgebieden een geweldige opgave.

Als derde duurzaamheid. Fossiele energiebronnen zijn eindig. De PvdA wil een fikse bijdrage leveren aan het vergroenen van onze energievoorziening. Dat levert ook veel nieuwe groene banen op. De PvdA wil verder het prachtige landschap in Groningen behouden. Daarom een scherp ruimtelijk ordeningsbeleid waarin onder andere geen plaats is voor megastallen.’


Groningen zal moeten bezuinigen. Voor hoeveel geld zijn er in uw ogen bezuinigingen nodig om Groningen als provincie financieel gezond te houden/krijgen?

‘Vorig jaar heeft de provincie een omvangrijk pakket bezuinigingen (35 miljoen euro) doorgevoerd. Pijnlijk maar noodzakelijk om de provinciale begroting in evenwicht te houden. De PvdA hecht aan solide overheidsfinanciën. Vrijwel alle programma's (zoals landbouw, verkeer, economie, cultuur, landschap & natuur) hebben daaronder te lijden. Wettelijke taken, zoals jeugdzorg en milieutoezicht en -handhaving hebben we zoveel mogelijk ontzien.’


Waarop kan volgens de PvdA het best bezuinigd worden de komende jaren?

‘Verdergaande bezuinigingen zijn schadelijk voor de ontwikkeling van onze provincie. Het Kabinet Rutte - Verhagen zet echter het mes in: geld voor regionale economische ontwikkeling, het Waddenfonds, de stads- en dorpsvernieuwingsgelden, de middelen voor verkeer en verkeersveiligheid, de jeugdzorg en de middelen voor natuur en landschap. Dat betekent tientallen miljoenen minder rijksgeld en dat leidt tot een forse stagnatie in de verdere ontwikkeling van Groningen.’


Waarop liever niet? En als er ondanks de bezuinigingen nog geld vrijgemaakt kan worden voor nieuw beleid, waar zou u dat geld dan het liefst aan willen besteden?

‘Bij financiële ruimte geeft de PvdA prioriteit aan de aanpak van de gevolgen van de bevolkingskrimp. Samen met de gemeenten willen we er voor zorgen dat de Eemsdelta en Oost Groningen niet verpauperen en deze gebieden leefbaar houden. De PvdA heeft vorig jaar bij de bezuinigingen toch nog geld vrij kunnen spelen voor een Krimp- en leefbaarheidfonds.’


Hoe denkt de PvdA over het Groninger Forum?

‘Het Groninger Forum is een project van de stad. De provincie heeft 35 miljoen euro toegezegd als het project leidt tot economische structuurversterking. De PvdA in Provinciale Staten vindt dat het project tot dusverre onvoldoende structuurversterkend is. Een commissie van drie wijzen moet met bijstellingen komen, die het project sterker maken (onder andere meer arbeidsplaatsen en meer bezoekers van buiten). Als dat lukt, dan kan de provinciale bijdrage worden geleverd.’


Hoe denkt de partij over een nieuwe weg richting Winsum/Lauwersoog? De stad Groningen voelt daar weinig voor omdat het Reitdiepgebied er door wordt aangetast.

‘De nieuwe weg Groningen - Mensingeweer is vastgelopen in de raad van Winsum. De PvdA vindt dat enkele onderdelen wel moeten doorgaan, zoals de rondweg Mensingeweer, fietspad Mensingeweer - Baflo en de verkeersveiligheid op het traject Mensingeweer – Ranum.’


Hoe zou een nieuw college er volgens u uit moeten zien: afspiegelingscollege of links- of rechtsmeerderheidscollege?

‘De PvdA streeft naar een coalitie waarin we zoveel mogelijk van ons programma kunnen verwezenlijken. Dat zijn we verplicht aan onze kiezers. Verder is stabiliteit en slagvaardigheid van een coalitie van groot belang.’


Heeft u nog een hartenkreet die u kwijt zou slaken? Bijvoorbeeld: Wat zou u het liefste willen voor de provincie Groningen 2011-2015?

‘Voor een beter Groningen hebben we een ander Den Haag nodig! Er wordt door dit kabinet roofbouw gepleegd op met name de Groninger gemeenten. Afschuwelijke kortingen op onder andere WSW, de gelden om kansarmen aan het werk te helpen, jeugdzorg en ondersteuning van gehandicapten. Het moet eerlijker en socialer!’