nieuws

13 okt 2000, 00:12

Wethouder Schuiling neemt gemeentelijk bedrijvenloket in gebruik

Wethouder Koen Schuiling en de voorzitter van de Kamer van Koophandel in Groningen, Dolf Vogd, hebben gezamenlijk het Gemeentelijk Bedrijvenloket in Groningen geopend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Gemeentelijk Bedrijvenloket heeft als doelstelling ondernemen in Groningen gemak-kelijker te maken. De gemeentelijk dienstverlening wordt helder en efficiënt vanuit een centraal punt georganiseerd. Gelijk met de opening van het fysieke loket aan de Coe-hoornsingel 51 is ook het digitale loket geopend in de vorm van de nieuwe ondernemerssite van de gemeente Groningen: www. groningen.nl/ondernemen.
Speerpunt In het collegeprogramma en in het Economisch Business Plan Groningen Werkt, is de verbete-ring van de gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven als speerpunt opgenomen. On-dernemers hebben te maken met veel verschillende onderdelen van de gemeente. Het Gemeentelijk Bedrijvenloket richt zich met name op ondernemers die de weg binnen het gemeentelijk apparaat niet kennen. Er is sprake van een groeitraject waarbij met name het aantal transacties dat direct vanuit het Gemeentelijk Bedrijvenloket verricht kan worden uitgebreid zal gaan worden. Locatie Het Gemeentelijk Bedrijvenloket is gevestigd aan de Coehoornsingel 51, midden in het centrum en dus in de buurt van veel klanten. Het Gemeentelijk Bedrijvenloket is ontstaan vanuit de afde-ling Economische Zaken en daar ook organisatorisch ondergebracht. Praktisch is dat belangrijke partners als het loket Bouwen en Wonen en de afdeling Vastgoed in de directe nabijheid zijn gehuisvest. Vanuit het loket wordt ook intensief samengewerkt met collega’s van de Milieu-dienst, de dienst Sociale Zaken en Werk , de dienst Informatie en Administratie, de regiopolitie en de brandweer. Digitaal loket Naast het fysieke loket zal het digitale loket voor ondernemers de komende jaren steeds belang-rijker worden. Bij de opening van het Gemeentelijk Bedrijvenloket is ook de nieuwe onderne-merssite van de gemeente Groningen gepresenteerd. De door ondernemers zeer gewaardeerde gids ‘Ondernemen in Groningen. Service, vergunningen en subsidies’ is als database in de site opgenomen. Belangrijkste voordelen zijn dat de informatie op ieder moment geactualiseerd kan worden, dat ondernemers zelf gericht informatie kunnen zoeken – op elk uur van de dag – en dat informatie op maat aangeboden kan worden. Een uitgebreide zoekstructuur op trefwoord, branche en rubriek brengt de digitale bezoeker snel bij de gewenste informatie. Ook zijn er links te vinden naar andere sites die van belang zijn voor ondernemers. Doelstelling is in de toekomst ook transacties via internet af te handelen.
De homepage bevat ook actueel nieuws voor ondernemers. Persbureau Tammeling is verant-woordelijk voor de inhoud en de actualiteit. Administratieve lastenverlichting Uit onderzoek vorig jaar is gebleken dat de een ondernemer gemiddeld circa 11 uur per week bezig is met taken als loonadministratie en vergunningen aanvragen. De kosten van de admini-stratieve lasten zijn opgelopen 16,5 miljard in 1999. Het kabinet heeft besloten dat er een cen-traal loket moet komen voor ondernemers waarin ICT een belangrijke rol gaat spelen. Er zijn drie landelijke voorhoedeprojecten, waarvan de stad Groningen er één is. De gemeente werkt hierin samen met Kamer van Koophandel Groningen en de Belastingdienst Ondernemin-gen Groningen. Dit moet eind 2001 leiden tot een geïntegreerd bedrijvenloket. De opening van het Gemeentelijk Bedrijvenloket is een belangrijke stap in dit proces. Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, tel. (050) 367 86 40. Of u kunt kijken op www.groningen.nl/ondernemen.