nieuws

15 mrt 2002, 00:12

Waterschap tempert belastingtarieven 2003

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s stelt voor € 2,5 miljoen te besparen op de begroting 2003 en daarmee de belastingtarieven voor dat jaar te temperen. Voor burgers betekent dit minder kostenverhoging, voor de landbouw zelfs kostenverlaging. De besparingen worden onder meer bereikt door aanpassingen in de uitvoering en door uitstel van geplande projecten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan de veiligheid van het gebied door goede waterkeringen worden geen concessies gedaan. Ten behoeve van verbetering van de waterkwaliteit worden de zuiveringsinstallaties zo spoedig mogelijk aangepast aan de wettelijke eisen. Wel wordt het onderhoud van de terreinen van die installaties verminderd. De voorzieningen voor de waterbeheersing zijn momenteel op dusdanig hoog niveau, dat het mogelijk is hierin een pas op de plaats te maken. Watergangen worden iets minder vaak gemaaid en gebaggerd en schade aan taluds wordt minder snel hersteld. Medewerkers van het waterschap zullen de gevolgen van de kostenbesparingen onder meer ondervinden door minder snelle vervanging bij ziekte. In algemene zin doet het waterschap hiermee een kleine stap terug in de kwaliteit van het werk en zal het mogelijk in de bedrijfsvoering meer risico’s lopen. Het dagelijks bestuur acht die risico’s verantwoord. Ook treedt er een lichte verschuiving op in de verdeling van de lasten, in het voordeel van grondeigenaren. Recente verbeteringen in de kadastrale registratie leiden tot een iets gewijzigde verhouding in de waarde van gebouwde en ongebouwde onroerende zaken. Voor belastingbetalers zijn de kostenbesparingen in 2003 merkbaar in de hoogte van de belastingtarieven, die in ieder geval lager zijn dan bij ongewijzigd beleid. Een gezin van 4 personen in een eigen huis ter waarde van € 150.000 betaalt door de besparingen in 2003 € 277,18 in plaats van € 283,68; een gezin van 4 personen in een huurhuis betaalt door de besparingen in 2003 € 218,32 in plaats van € 224,82. Voor een gezin van 4 personen met een agrarisch bedrijf van 80 ha in de hoogste belastingklasse betekent het een belastingaanslag van € 7.869,04 in plaats van € 8.680,48. Op verzoek van het algemeen bestuur is onderzocht hoe de kosten die het waterschap maakt ten behoeve van de landbouw, zich verhouden tot de bijdrage die de landbouw levert in de waterschapsbelasting. Conclusie is, dat het waterschap meer kosten maakt dan de landbouwbijdrage oplevert. Het algemeen bestuur bespreekt op 27 maart de voorstellen, die een antwoord zijn op de toenemende bestuurlijke en maatschappelijke druk op de hoogte van de belastingtarieven. In afwachting van een besluit zijn de afgelopen maanden geen investeringsvoorstellen aan het algemeen bestuur voorgelegd en zijn geplande investeringen op een lager pitje gezet.