nieuws

06 jul 2001, 00:12

VVD: ‘IT inzetten om bezoekers Groningen informatie te geven’

De VVD gemeenteraadsleden Jolanda Hekman en Fred Oosterbeek vinden dat de gemeente Groningen gebruik moet maken van de verworvenheden van de informatietechnologie om bezoekers wegwijs te maken. En in de binnenstad moet so wie so een betere bewegwijzering komen, menen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een en ander blijkt uit vragen van de VVD fractie aan het college van B en W. Die luiden als volgt. ‘De Stad Groningen kan zich verheugen op een groeiend aantal bezoekers aan de binnenstad. De meest recente cijfers laten echter ook zien dat o.a. de bestedingen achterblijven, het verblijf van korte duur is en de bereikbaarheid nog steeds wordt ervaren als een probleem. De Stad heeft een binnenstad die veel te bieden heeft maar laat een kans liggen om zich beter te presenteren aan de bezoeker van de Stad. Dit betreft zowel de informatie aan de bezoeker als de bewegwijzering door de (binnen)stad. Op dit moment ontbreekt het in en rondom een van de toegangspoorten van de stad, de parkeergarage, aan informatie. De VVD vindt dat de bezoeker op een uitnodigende wijze onthaald moet worden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van creatieve ideeën uit de IT-sector. Bijvoorbeeld op een groot scherm buiten de garages wordt weergegeven welke activiteiten, evenementen op die dag plaatsvinden, voor welke voorstellingen/films er nog kaarten beschikbaar zijn, de tentoonstellingen in de diverse musea. Naast de info vanuit de gemeentelijke diensten is er ruimte voor derden, bijv. galerieën, kunstcentra, sportcentra, winkeliersverenigingen om hun activiteiten kenbaar te maken. Een logisch vervolg is een heldere bewegwijzering door de Stad. In de binnenstad ontbreekt volledig een verwijzing naar o.a. de musea, historisch pleinen en gebouwen. De bewegwijzering moet niet stoppen bij de diepenring maar ook verwijzen naar o.a. het Stadspark, Noorddijk, Kardinge, Hoornse Plas. De VVD-fractie is van mening dat de genoemde voorstellen bijdragen aan een (langer) plezierig verblijf in de Stad en de Stad zich daarmee een goede gastheer toont. De VVD-fractie stelt de volgende vragen: 1. Is het College met ons van mening dat de huidige informatie over en bewegwijzering door de Stad te wensen overlaat? 2. Zo ja, dan vragen wij u een raadsvoorstel voor te bereiden met daarin de door ons aangedragen ideeën voor een betere 'Wegwijs in Stad'.’ Namens de VVD-fractie, Jolanda Hekman Fred Oosterbeek