nieuws

19 mrt 2002, 00:12

Vossenjacht wordt weer mogelijk in Groningen

In de provincie Groningen wordt de vossenjacht weer mogelijk. Dat is een gevolg van het feit dat er per 1 april een groot aantal nieuwe artikelen voor de Flora- en faunawet van kracht worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarbij krijgen provincies in Nederland meer bevoegdheden op het gebied van het beheer van flora- en fauna. Tot nu toe was Reinaert de Vos in Groningen een beschermde diersoort, en kon hij vrijelijk eieren rover van bedreigde vogelsoorten.
Volgens gedeputeerde Rita Jansen (PvdA) krijgt de provincie Groningen straks ook de bevoegdheid vergunningen af te geven voor het afschieten van vossen. De provincie Groningen zal dergelijke vergunningen inderdaad afgeven in gebieden waar vossen grote schade aanrichten aan legsels van bedreigde vogelsoorten, zoals de grutto en tureluur. Maar volgens de gedeputeerde zal de jacht op de vissen alleen mogelijk worden wanneer dat geschiedt in het kader van een fauna-beheersplan, dat gemaakt moet worden in overleg met terrein-beherende instanties en jagers.