nieuws

13 mrt 2003, 00:12

Stadspartij komt met Boodschappen Begeleidingsdienst voor ouderen

Gevoelens van eenzaamheid en isolement zijn voor vele (alleenstaande) ouderen dagelijkse werkelijkheid. Daarbij kan het door (gevoelde) onveiligheid op straat en fysieke beperkingen moeilijk zijn om de deur uit te gaan. Om hier iets aan te doen is door de STADSPARTIJ de stichting Boodschappen Begeleidings Dienst Groningen (BBD Groningen) opgericht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De BBD Groningen heeft als doel de eenzaamheid van oudere en mindervalide Stadjers te bestrijden door de mobiliteit te verbeteren en extra veiligheid te bieden. De dienstverlening is niet concurrerend met welzijnsinstellingen of (taxi) vervoerbedrijven, maar voegt een extra element toe. Er wordt een service aan ouderen geboden, die onmisbaar is en niet geboden wordt in de bestaande keten van voorzieningen.
Heel belangrijk is dat (eenzame) ouderen weer contact maken met anderen en dat ouderen en mindervaliden zich weer veilig buitenshuis durven te begeven. De mogelijkheid om met een busje opgehaald te worden en samen met anderen activiteiten te ondernemen, leidt tot een nieuwe participatie van ouderen in de samenleving. Begeleiding door mensen die een arm geven, de rolstoel duwen of de boodschappen dragen, maken mobiliteit voor deze groep toegankelijk en veilig. De dienstverlening is voor iedereen die tot de doelgroep behoort in alle opzichten toegankelijk. Inkomen en mobiliteit mogen geen belemmering vormen.
De STADSPARTIJ gaat deze organisatie opbouwen in zeer nauwe samenwerking met de BBD in Den Haag. Het Haagse concept wordt in gezamenlijk overleg overgenomen en in Groningen ingevoerd. In Den Haag functioneert een dergelijke organisatie al 11 jaar. De BBD Den Haag werkt met 40 vrijwilligers en 40 ID-banen en rijdt met 17 busjes. Deze vorm van dienstverlening spreekt velen aan. Wekelijks melden zich vrijwilligers. De BBD formule staat voor ‘hulp geven doe je vanuit je hart’. Aandacht en hulp voor elkaar in de directe omgeving wordt zo gestimuleerd. Het zeer succesvolle concept wordt gekenmerkt door daadkracht, doelgerichtheid en effectiviteit; het is goedkoop, praktisch en zonder bureaucratische rompslomp. Dit door onafhankelijke burgers uitgevoerde initiatief staat ver af van de stroperige bureaucratie, waaronder vele andere hulpverleningsorganisaties dikwijls leiden. Dit is een belangrijk deel van het succes. De BBD kan in Groningen in belangrijke mate bijdragen aan de optimale aaneenschakeling van en samenwerking met gemeentelijke zorg- en welzijnsinstellingen zoals thuiszorg, ziekenhuizen, vervoersbedrijven, verzorgings- en verpleeghuizen, dag- en maaltijdvoorzieningen en bibliotheken. De eerste stappen die de BBD Groningen gaat zetten, is de fondswerving, het verkrijgen van geschikte kantoorruimte, het werven van vrijwilligers, contacten leggen met de gemeente Groningen en andere instellingen die op dit gebied werkzaam zijn. Samenwerking en kruisbestuiving is uitgangspunt van de BBD. Er wordt naar gestreefd, dat de BBD Groningen in (de loop van) 2004 gaat werken.