nieuws

21 jan 2011, 17:05

SP voor leefbaarheid, tegen CO2-opslag en tegen Forum

De SP zet zich bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten in voor het bevorderen van de leefbaarheid op het platteland. De partij is vooralsnog tegen het Groninger Forum en tegen CO2-

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 opslag. Ziedaar enkele van de belangrijkste punten uit het programma van deze partij. Wie is de nieuwe lijstaanvoerder van de SP? De GIC interviewde lijsttrekker Lian Veenstra zowel op VIDEO als via email. Hieronder  onze vragen en haar haar antwoorden.

 

 Wat zijn voor de SP de belangrijkste wensen, de komende vier jaar?

'De belangrijkste punten voor de komende vier jaar voor de SP zijn:

De leefbaarheid van het platteland; Wij willen de leegloop stoppen, zorgen voor voorzieningen en voldoende goede woningen.

Het versterken van de economie in de hele provincie: Wij willen kansen grijpen op gebied van werkgelegenheid.

Het stoppen van de aanslagen op natuur en landschap; Wij willen geen kolencentrales, geen CO2-opslag en geen kernafval en -centrales meer.’

Groningen zal moeten bezuinigen. Voor hoeveel geld zijn er in uw ogen bezuinigingen nodig om Groningen als provincie financieel gezond te houden/krijgen? En waarop kan volgens uw partij het best bezuinigd worden de komende jaren?


‘Als SP kiezen we voor een provincie die zich enkel bezighoudt met haar wettelijke taken. Daartoe behoren onder andere het openbaar vervoer, onderhoud en aanleg van (water)wegen, instandhouding en uitbreiding van provinciale natuurgebieden, controle en handhaving van milieuwetgeving en -vergunningen, jeugdzorg, cultuur en toezicht op het gemeentelijk woningbouwbeleid.
Wanneer de provincie die wettelijke taken op een goed niveau uitvoert, houdt zij een behoorlijk bedrag over op jaarbasis. In 2009 heeft de SP-fractie dat berekend (in samenwerking met ambtenaren van de provincie) op een bedrag van circa 37 miljoen euro. Voor de komende periode 2011-2015 zou het (ondanks bezuinigingen en lopende verplichtingen) uit kunnen komen op ruim 40 miljoen euro. Voor de jaren 2015-2019 loopt dat bedrag zelfs op tot tussen de 100 en 120 miljoen.


Betekent dat dan dat de provincie helemaal niets meer doet aan welzijnbeleid - of armoedebeleid?


Nee, al die miljoenen wil de SP onderbrengen in een fonds (bijvoorbeeld het Fonds Leefbaarheid) en dat fonds zal in nauwe samenwerking met de gemeenten geïnvesteerd worden in die gemeentes. Naar de mening van de SP zijn gemeenten (raden en colleges) veel beter in staat om te beoordelen waar in hun gemeente behoefte aan is en daar dan ook de regie over te voeren.
Vanzelfsprekend zou het zo moeten zijn dat gemeenten financieel zelfstandig in staat zouden moeten zijn om alle beleid uit te voeren. We hebben echter de afgelopen jaren gezien dat de Rijksoverheid steeds meer taken heeft overgedragen aan de gemeenten, maar daar stelselmatig te weinig geld bij leverde of zelfs nog een extra bezuiniging doorvoerde. Dat is ook de reden waarom de provincie zoveel "gemeentelijke taken" naar zich toegetrokken heeft. Met het voorstel van de SP geven we die taken weer terug aan de gemeenten.’


Waarop liever niet?


‘Wij willen niet dat er wordt bezuinigd op de goede uitvoering van de wettelijke taken van de provincie. Wij hebben dan ook in het voorjaar van 2010 tegen een bezuiniging gestemd van vijf procent op de wettelijke taken zoals het toezicht op de milieuwetgeving. Voor ons geldt: "Wat je moet doen, moet je goed doen".’


Als er ondanks de bezuinigingen nog geld vrijgemaakt kan worden voor nieuw beleid, waar zou u dat geld dan het liefst aan willen besteden?


‘Mocht er onverhoopt ineens veel geld extra beschikbaar komen, dan moet dat volgens de SP besteed worden aan de leefbaarheid van gemeenten.’


Hoe denkt de SP over het Groninger Forum?


‘Zoals de plannen er nu voor liggen is de SP tegen een Provinciale subsidie van 35 miljoen aan het Groninger Forum. Wij wachten verder af met welke plannen Provincie en Stad Groningen komen, die zullen we dan weer op de inhoud beoordelen.’


Hoe denkt uw partij over een nieuwe weg richting Winsum/Lauwersoog? De stad Groningen voelt daar weinig voor omdat het Reitdiepgebied er door wordt aangetast.


‘Een weg dwars door het kwetsbare natuurgebied Koningslaagte is voor de SP uit den boze.’


Hoe zou een nieuw college er volgens u uit moeten zien: afspiegelingscollege of links- of rechtsmeerderheidscollege?
 

Als SP hebben wij natuurlijk een voorkeur voor een zo sociaal en links mogelijk meerderheidscollege van Gedeputeerde Staten.’


Hebt u nog een hartenkreet die u kwijt zou slaken? Bijvoorbeeld: Wat zou u het liefste willen voor de provincie Groningen van 2011 tot 2015?


‘We hopen dat we in de periode 2011 tot 2015 de leegloop van grote delen van Groningen kunnen stoppen en kunnen gaan bouwen aan gezonde en bruisende dorpen waar de mensen graag willen blijven wonen of zelfs naar terug willen keren. Daarnaast hopen we dat de uitslag van deze provinciale Statenverkiezingen zal leiden tot een linkse meerderheid in de Eerste Kamer, zodat we een groot aantal desastreuze voorstellen van het kabinet Rutte/Verhagen/Wilders kunnen tegenhouden.’

 

EERDERE INTERVIEWS:

 Partij voor het Noorden

In deze serie hadden we eerder een interview met de Partij voor het Noorden. Te vinden op:

www.gic.nl/nieuws/gic-interviewt-lijsttrekkers-partij-voor-het-noorden-wil-deltapla
 

 

 Kunt u drie zaken noemen die voor de SP zeer belangrijk zijn voor de provincie Groningen voor de komende vier jaar?