nieuws

15 mrt 2002, 00:12

Samenwerkingsverband Groen Groningen maakt Groene Vuist

Elf natuur- en milieuorganisaties in de stad Groningen hebben onlangs officieel besloten hun “groene krachten” te bundelen in het Samenwerkingsverband Groen Groningen (SGG). Op die manier willen zij een gezamenlijke “groene vuist” kunnen maken richting groenbeheerders en plannenmakers van de stad Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit onvrede met het gemeentelijk groenbeleid en -beheer hebben een groot aantal natuur- en milieuorganisaties in de stad het ecosymposium “Zonder regels geen spel” op 9 mei 2001 georganiseerd. Tijdens dit ecosymposium bleek dat de gemeente Groningen zich bewust is van haar tekort schieten in het groenbeleid en groenbeheer en heeft de gemeente zich voorgenomen om haar “leven te beteren”.
Gezien de perikelen rond de bomenkap aan de Peizerweg heeft de gemeente Groningen haar leven nog niet verbeterd. Ook Rijkswaterstaat schiet in haar Ontwerp-Tracébesluit Zuidelijk Ringweg ernstig tekort bij haar “groene compensatie”. Zo is een faunatunnel ter hoogte van het Stadspark wegbezuinigd en worden er geen geluidschermen ter hoogte van het Stadspark aangebracht. Dit zijn allemaal redenen waarom de natuur- en milieuorganisaties in de stad hun krachten op het gebied van groenbeheer en ruimtelijke plannenmakerij bundelen. Tijdens een vergadering op 13 februari j.l in het Natuur- en Milieu Centrum te Groningen hebben vertegenwoordigers van 11 organisaties besloten het Samenwerkingsverband Groen Groningen op te richten.
Deelnemers aan het SGG zijn: Vereniging Avifauna Groningen, IVN Groningen/Haren, KNNV afdeling Groningen, Bomencomité, Milieudefensie Groningen, Stichting Werkgroep Noorderplantsoen, Dierenbescherming, ATV Piccardthof , Stichting BAT, Vleermuiswerkgroep Groningen en Biologische Tuindersvereniging Groningen.
De doelstellingen van het SGG zijn: · Signaleren en aanhangig maken van misstanden in het groenbeleid en -beheer in de stad Groningen. Het gaat hierbij niet alleen om het beheer en beleid van de gemeente, maar ook van organisaties als woningbouwverenigingen, provincie, waterschappen, rijkswaterstaat, architecten en projectontwikkelaars. · Beschermen en uitbreiden van de bestaande ecologische infrastructuur in de stad. · Het eisen van compensatiemaatregelen, wanneer ingrepen in het stadsgroen maatschappelijk te verantwoorden zijn. · Vergroten van kennis over stadsecologie door het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de deelnemende clubs.