nieuws

06 sep 2001, 00:12 door Hans de Preter

RUG: 'Geloofsverschil voor huwelijk Willem-Alexander en Maxima geen probleem'

‘Twee geloven op één kuisen, daar slaapt de duivel tussen.’ Volgens theologe Gé Speelman is deze oude wijsheid, volgens welke huwelijken tussen mensen met een verschillend geloof geen stand houden, lang niet altijd juist. Ze verrichtte aan de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek waaruit blijkt dat huwelijken tussen mensen met een verschillend geloof wel degelijk stand kunnen houden. Vooral bij mensen die kritisch staan tegenover regels van hun eigen geloofsgemeenschap.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Speelman verrichtte een onderzoek naar de communicatie binnen gemengde huwelijken van Nederlanders en Egytenaren. Ze concludeert dat de manier waarop partners in een gemengd huwelijk met elkaar communiceren sterk afhangt van de manier waarop ze in hun geloof staan. ‘Hoe je God ziet, zegt veel over hoe je met mensen omgaat’, aldus Speelman, als predikant verbonden aan de Hervormde Kerk te Breukelen.
In haar onderzoek, waarop ze deze maand promoveert, onderscheidt ze drie types gelovigen, die ieder op een andere manier omgaan met onderlinge verschillen. De eerste groep, ‘kritische gelovers’, vindt dat het in het geloof vooral gaat om rechtvaardigheid en medemenselijkheid. Zij staan kritisch tegenover regels in hun eigen geloofsgemeenschap die een goede verhouding met medemensen bemoeilijken. De tweede groep noemt ze de ‘regelgevers’. Zij beschouwen geloven in essentie als het zo nauwkeurig mogelijk volgen van regels en kunnen zich maar moeilijk voorstellen dat andere mensen anders kunnen denken. De derde categorie wordt gevormd door de ‘berustende gelovers’. Dat zijn mensen die een sterke persoonlijke individuele band hebben met God en die zich sterk door God laten leiden in hun omgang met hun partner.
Volgens Speelman blijken huwelijken van de groep ‘kritische gelovers’ de meeste kans op succes te hebben omdat zij het best in staat waren met begrip te communiceren met hun partners over hun geloofsverschillen. De kritische gelovers waren het best in staat te erkennen dat er zowel verschillen als overeenkomsten zijn in een relatie, waardoor het makkelijker is te zoeken naar wederzijds begrip. Volgens de onderzoekster had haar onderzoek betrekkign op Egyptisch-Nederlandse stellen, en is moeilijk te voorspellen hoe geloofsverschillen zullen uitpakken in ene huwelijk tussen Willem-Alexander en Maxima. 'Het zijn in elk geval mensen die gewend zijn om hun gevoelens onder woorden te brengen, dus er is een gemeenschasppelijke basis voor begrip. Meer kan ik daar niet over zeggen', aldus de theologe.