nieuws

09 jul 2011, 21:09

Rekenkamercommissie Groningen onderzoekt reorganisatie SOZAWE en Meerstad

De rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Groningen gaat dit jaar onder meer onderzoek doen naar de gevolgen van de reorganisatie van de dienst SOZAWE. Ook gaat de rekenkamercommissie nader bekijken of er een onderzoek naar de informatievoorziening rond Meerstad nodig is. Dat staat in het jaarplan 2011 van de rekenkamercommissie, dat tegelijk met het jaarverslag 2010 onlangs aan de raad is aangeboden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De rekenkamercommissie is door diverse raadsfracties gevraagd onderzoek te doen naar de reorganisatie die bij de dienst SOZAWE sinds 2006 is ingezet. De fracties hebben al langere tijd zorgen over het succes van deze reorganisatie en de voortgang van de gewenste veranderingen. Dat komt onder andere door onduidelijkheid over cijfers en het ontstaan van financiële tekorten.

Ook de informatievoorziening aan de raad laat te wensen over. De rekenkamercommissie gaat onderzoeken op welke wijze er de afgelopen jaren is gestuurd op de reorganisatie en de gewenste veranderingen.

Ook kijkt de commissie in hoeverre de dienst klaar was om op de veranderende omgeving in te spelen. Het onderzoeksrapport wordt eind dit jaar verwacht.


Meerstad


De rekenkamercommissie is door meerdere fracties gevraagd onderzoek te doen naar Meerstad. Het gaat dan in hoofdzaak om de kwaliteit en frequentie van de informatievoorziening aan de raad. De fracties vragen zich af of deze over Meerstad voldoende is om als raad adequaat op dit project te kunnen sturen.

De rekenkamercommissie overweegt daarom onderzoek te doen naar de wijze waarop de raad rond Meerstad maar ook andere grote projecten wordt gefaciliteerd in zijn sturende rol. De commissie bekijkt na de zomer of het beeld bij de raad nog steeds bestaat, mede gezien de inspanningen van het college van B&W om de informatievoorziening te verbeteren. Ook beraadt de commissie zich nog op een goede onderzoeksvraag binnen de beschikbare capaciteit en middelen.