nieuws

09 feb 2010, 21:09

Bodemdaling door zoutwinning bij Veendam: PvdA stelt vragen

De PvdA Statenfractie heeft vragen gesteld over de gevolgen van zoutwinning door Nedmag. De aanleiding is dat de verenigingen van de dorpsbelangen Borgercompagnie en Tripscompagnie de fractie hebben benaderd om hun zorg over de gevolgen van de winning kenbaar te maken. Al geruime tijd wordt zout gewonnen bij Veendam. Als gevolg van deze winning daalt de bodem. Dat kan schade aan het onroerend goed tot het gevolg hebben. Klachten, door eigenaren ingediend, worden niet gegrond verklaard.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naar aanleiding hiervan heeft Bert Dieters namens de PvdA Statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten voorgelegd:


1. Is het college op de hoogte van de zorgen bij de dorpsverenigingen van Borgercompagnie en Tripscompagnie over bodemdaling als gevolg van zoutwinning en hun onvrede over de afhandeling van schademeldingen?

2. Welke rol is er voor de provincie weggelegd om deze zorg weg te nemen?

3. Is het college bekend dat in oktober 2002 een protocol bodemdalingschade aan niet-overheden [lees: particulieren] is opgesteld?

4. Heeft het college kennis van het feit dat op basis van dit protocol geen enkele klacht gegrond is verklaard?

5. Uit onderzoek blijkt dat schade als direct gevolg van de bodemdaling zeer gering is, maar dat geen absolute zekerheid geboden kan worden. Onroerend goed in het gebied staat zowel op zand als op veen. Heeft voornoemde onzekerheid daar betrekking op en hoe wordt dit door u gezien in relatie met het ontstaan van schades die worden gemeld?

6. Is schade aan het onroerend goed alleen te wijten aan de bodemdaling door zoutwinning of kan de waterhuishouding, het peilbeheer, daar ook aan bijdragen.

7. Tussen Nedmag en vier openbare lichamen is een overeenkomst getekend over het vergoeden van kosten die deze lichamen maken als gevolg van de winning. Deze overeenkomst heeft een werkingsduur van 15 jaren, concreet tot 15 juli 2010. Is er overleg geweest over de voortzetting van de overeenkomst?