nieuws

15 okt 2009, 21:09

PvdA raadsleden Groningen kritiseren SP-wethouder Peter Verschuren om ‘zwakke aansturing Sociale Dienst’

De linkse coalitie in Groningen lijkt de vier jaar van samenwerking prima vol te kunnen maken. Niet al te vaak ontstonden er wrijvingen binnen het college van GroenLinks, SP en PvdA. Maar op de valreep naar de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in maart nemen twee PvdA gemeenteraadsleden toch wat afstand van SP-wethouder Peter Verschuren. Dat is opmerkelijk omdat PvdA lijsttrekker Frank de Vries streeft naar een voortzetting van linkse politiek in Groningen. Maar de PvdA gemeenteraadsleden Bert Oost en Fien Slors zijn het niet in alles met hun eigen lijsttrekker eens en laten in de PvdA-weblog in de DSG weten kritiek te hebben op de manier waarop Peter Verschuren de Sociale Dienst aanstuurt.’ De sociale dienst kent de eigen klanten niet!’stellen de PvdA-ers vast. Hier is hun betoog:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Nog niet zo lang geleden zagen we wethouder Verschuren voor OOGTV als protestzanger optreden. In een protest tegen het bezuinigingsbeleid van het rijk meldt de wethouder dat hij de toekomst voor de re-integratiebanen somber in ziet. Er zou straks wel eens geen plaats meer kunnen zijn voor bijvoorbeeld een troubadour die in verpleeg- en verzorgingstehuizen voor verstrooiing en vermaak zorgt. Da’s terecht. De afroming van de overschotten op het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand valt zeer te betreuren en komt op een bijzonder ongelegen moment net nu we eigenlijk zo veel mogelijk mensen actief willen krijgen en houden.

Maar de hand in eigen boezem steken, kan ook geen kwaad dunkt ons. Want is er bijvoorbeeld in de afgelopen jaren eigenlijk wel al het mogelijke gedaan om langdurig werklozen uit de bestanden van de sociale dienst te halen? Dat is een klacht die we regelmatig horen en die, naar verluid, vooral te maken heeft met weinig zicht op de kwaliteiten van de mensen in die bestanden. De sociale dienst kent de eigen klanten niet! Het zou toch verstandig van de wethouder zijn geweest om daar meer op te sturen bij de dienst. En dan zou een deel van het nu af te romen budget al positief zijn bestemd en niet meer terug vloeien naar de kas van het Rijk. Deze opmerkingen zijn niet nieuw en volkomen bij hem bekend. Meer sturing in het verleden zou hebben geholpen bij het bijsturen in het heden.

We zien dit beeld bevestigd in de collegebrief over de prognoses rond de budgetten van de Wet Werk en Bijstand (WBB). Positieve en negatieve bijstellingen rollen over ons heen, veroorzaakt door externe omstandigheden maar ook door een verkeerde inschatting van het aantal klanten en een (niet gemelde) wijziging in de systematiek. De cruciale vraag over in hoeverre de sociale dienst in control is, wordt in de brief niet concreet beantwoord. En al zeker niet of de wethouder hier voldoende op heeft gestuurd…. Wel zegt het college dat ´voor de komende periode het overleg met de dienst SoZaWe wordt geïntensiveerd en de kennis van de dienst wordt gebundeld met die van de afdeling concernfinanciën van de Bestuursdienst. Daarmee kan het college de vinger nauwgezet aan de pols houden.´

Wat ons betreft zijn dat fraaie volzinnen voor een in wezen simpele mededeling: de dienst SoZaWe komt onder curatele van het Stadhuis. En dat is maar goed ook! Want meer sturing in het heden geeft minder problemen in de toekomst.

Dit alles overziende komen we terug bij het begin van deze weblog. In de kinderjaren zongen wij het fraaie lied (canon) ‘Vrolijke musici blijven bestaan….’ Met een betere sturing hebben wij hoop voor de troubadour… ‘’
Bert Oost en Fien Slors


Bron en meer Stadspolitiek:  www.dsg.nl