nieuws

26 nov 2007, 09:09

PvdA Groningen: druk op Tweede Kamer om Zuiderzeelijn

De PvdA in Groningen voert de druk op op de eigen fractie in de Tweede Kamer om morgen, dinsdag, toch vast te houden aan de Zuiderzeelijn. Volgens wethouder Frank de Vries van ruimtelijke ordening en het bestuur van de Groningse PvdA is de Limburger Eurlings het ‘Zuiderzeespoor bijster is geraakt’ en ‘rekenen wij op u om die in het kamerdebat van aanstaande dinsdag weer op de agenda te zetten’ Hij herinnert er aan dat de PvdA het Noorden voor de verkiezingen heeft beloofd dat de Zuiderzeelijn er gewoon komt. 'Waarom wel een eiland voor de kust van Noord-Holland, maar geen verbinding naar het Noorden?'. Hieronder de tekst van de brief aan de Tweede Kamer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Geachte Tweede Kamerfractie van de PvdA, beste partijgenoten,

U heeft kennis genomen van het kabinetsbesluit om de Zuiderzeelijn niet aan te leggen. Minister Eurlings zei dit een 'moeilijk besluit' te vinden, al straalde zijn lichaamshouding iets heel anders uit. Hij stelt het Noorden een vervangend pakket aan maatregelen in het vooruitzicht waarmee een bedrag van 2 miljard euro gepaard gaat. Met dit bedrag denkt hij 'duizenden extra banen' te creëren. Naar hij zegt 'veel meer dan de paar honderd banen die een Zuiderzeelijn oplevert'. Deze stelling is bijzonder te noemen, alleen al omdat nog niet precies bekend is welke projecten precies met het vervangend pakket ondersteund gaan worden en kosten-batenanalyses voor de projecten die wél bekend zijn nog opgesteld moeten worden.

De Limburger is blijkbaar al vroeg in carnavalstemming en het zou ons niet verbazen als hij volgende week in de Tweede Kamer beweert dat hij met die 2 miljard euro meer banen voor het Noorden kan creëren dan met de 2,7 miljard die het Noorden in het regeringsakkoord in het vooruitzicht is gesteld bij een onverhoopt uitblijven van de Zuiderzeelijn. Frappant is zijn argument om de resterende 700 miljoen aan een verbinding met Almere en Lelystad te besteden. Eurlings: 'Als we hadden besloten tot de aanleg van een Zuiderzeespoorlijn, was een deel van dit bedrag ook geïnvesteerd in het traject Amsterdam-Lelystad'. En zo dreigt het geld dat ondubbelzinnig ten goede van het Noorden zou komen, besteed te gaan worden aan een puur randstedelijk project.

De minister ruilt de Zuiderzeelijn, een project van internationale betekenis, dus met droge ogen in voor, weliswaar óók uiterst noodzakelijke, kleinschaliger, min of meer routineuze infrastructurele investeringen in de Noordelijke regio. Hiermee demonstreert hij dat visie geen onderdeel van zijn gedachtegoed is. Kennelijk is het hem ontgaan dat niet alleen het noorden profiteert van de lijn, maar de Randstad evenzo. De lijn zal op termijn Hamburg, Scandinavië en Oost-Europa voor Nederland ontsluiten. In historisch perspectief is dat de belangrijkste handelsroute voor Nederland en de economische perspectieven zijn er uitstekend. Waarom daar dan niet op inspelen?

Gek genoeg is het kabinet wél geïnteresseerd in een onderzoek naar de mogelijkheid om een eiland in de vorm van een tulp voor de kust te leggen. Dat zou 'het ruimtegebrek in de randstad kunnen ledigen'. Dit is een van de functies van de Zuiderzeelijn en het valt dan ook niet in te zien waarom een project dat daarin voorziet, zou moeten worden getorpedeerd.

Het is even verstandig de ruimte en kennis in de Noordelijke regio aan te boren ten goede van de Noordelijke en nationale economie als het tientallen jaren geleden was om het gas in Groningen aan te boren waarop de nationale economie sindsdien voor een belangrijk deel draait. Op andere ministeries dan Verkeer en Waterstaat wordt de kracht van regio's al veel beter onderkend. In het arbeidsmarktbeleid, bijvoorbeeld, staat de Regio centraal. Voor meer over dit punt verwijzen wij u verder naar het rapport van u en de Wiardi Beckman Stichting getiteld 'Een economisch mozaïek', waarin terecht gepleit wordt voor een evenwichtige spreiding van economische groeikansen.

Nu de minister het Zuiderzeespoor bijster is geraakt, rekenen wij op u om hem er in het kamerdebat van aanstaande dinsdag weer op te zetten.
Dat was u natuurlijk al van plan, immers, zegt ons verkiezingsprogramma
niet: 'De PvdA blijft zich inzetten voor een snelle verbinding van het noorden met de Randstad, waarbij onze voorkeur uitgaat naar een 'versoberde' variant van de Hogesnelheidstrein. Het gereserveerde bedrag van 2,7 miljard euro blijft beschikbaar'. De voorkeur van het Noorden zelf weegt volgens het programma mee bij het besluit. Vele mensen in het Noorden hebben ons standpunt over de Zuiderzeelijn zwaar laten tellen bij hun beslissing om op onze partij te stemmen. Wij zullen u dus aan het verkiezingsprogramma houden.

In het Noorden is onze partij nog steeds de grootste en met uw steun aan de lijn draagt u er aan bij dat zo te houden. Die steun moet verder gaan dan plichtmatig gekrakeel voor de bühne: wij rekenen op uw stem voor de lijn. U kunt zich daarbij bedenken dat de discussie over de Zuiderzeelijn pas ophoudt als die er ligt, want hier in het Noorden hebben wij het beste met het hele land voor.”


Bestuur PvdA Gewest Groningen

Frank de Vries, Wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Groningen

Gemeenteraadsfractie PvdA Groningen

Bestuur PvdA Afdeling Groningen