nieuws

24 mrt 2010, 17:05

PvdA, D66 en GroenLinks willen samen met SP Stad besturen

Groningen krijgt zeer waarschijnlijk een college dat bestaat uit PvdA, GroenLinks, D66 en SP. De eerste drie partijen geven vandaag in een verklaring aan graag te willen samenwerken met de Socialistische Partij. GroenLinks, PvdA en D66 hebben de afgelopen weken gesproken over de vorming van een nieuw college. Daartoe zochten ze nog een coalitiepartner. Als het aan de drie partijen ligt wordt dat nu de SP, zo luidt de conclusie na verkennende gesprekken meerdere mogelijke partners. Lees hier de verklaring van GroenLinks, PvdA en D66:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“De kiezer heeft op 3 maart jl. gesproken. Er zijn nieuwe verhoudingen in de Gemeenteraad van Groningen. Wij beseffen dat die nieuwe verhoudingen gevolgen hebben voor de samenstelling van het college van B&W. Die nieuwe verhoudingen zullen noodzakelijkerwijs betekenis hebben voor de inhoud van het te voeren beleid. Wij zijn er van overtuigd dat in onze verkiezingsprogramma’s voldoende aanknopingspunten liggen dit ook gezamenlijk tot uitdrukking te laten komen. Groen Links, D66 en de PvdA hebben de afgelopen weken gesproken over de vorming van een nieuw college. Wij hebben vastgesteld voldoende de basis te zien om een nieuw college vormen. Wij hebben daartoe de afgelopen periode verschillende parallelle gesprekken gevoerd met diverse partijen. Er is gesproken met de VVD, de SP en de combinatie ChristenUnie/CDA. GroenLinks, D66 en de PvdA hebben in de gesprekken met elkaar en met andere partijen rekening gehouden met drie uitgangspunten die recht doen aan de verkiezingsuitslag van 3 maart.

Ten eerste staat vast dat Groningen nog steeds in grote aantallen heeft gekozen voor een stad die een stevige agenda voert op het gebied van duurzaamheid en solidariteit. Ten tweede laat de verkiezingsuitslag ook zien dat de inwoners van Groningen behoefte hebben aan een duidelijke inhoudelijke verandering. Tenslotte komen er indringende bezuinigingen op de stad af.

Scherpe keuzes en inhoudelijke prioriteiten zijn meer dan ooit van belang. Vier jaar ‘op de winkel’ passen is er niet bij. De ‘romp’ van de drie partijen wil de komende jaren gaan werken aan een sociaal, liberaal en groen beleid, dat ingrijpende keuzes niet schuwt. Daarom zijn er in de verschillende gesprekken verkenningen gevoerd langs een aantal indringende thema’s voor de toekomst. Hiertoe behoren achtereenvolgens:

 • de wijze waarop overheid en burgers nu en in de toekomst met elkaar omgaan;
 • burgerparticipatie; verregaande vergroting van de betrokkenheid van stadjers bij de besluitvorming in hun leefomgeving
 • herinrichting van de gemeentelijke organisatie op basis van verbetering van de efficiency en de effectiviteit van de dienstverlening
 • de manier waarop de gemeente zich kan inzetten voor de verbetering van het onderwijs na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs
 • het organiseren van verbindingen tussen onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
 • de investeringen in aantrekkelijke wijken en de voortgang van de wijkvernieuwing;
 • het vermogen van de stad om te blijven investeren in de economische slagkracht en de positie
  van de stad als motor van de regio;
 • het behoud, en waar nodig uitbreiding, van de sociale basisvoorzieningen
 • kritische analyse van de grote projecten op het gebied van inhoud en financiën (tram,forum,
  meerstad, zuidelijke ringweg)
 • de bereikbaarheid van, naar en in de stad;
 • de gevolgen van de groei van mobiliteit voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de
  (compacte) stad.

Gl, D66 en de PvdA hebben de genoemde gesprekken als bijzonder inspirerend ervaren. Alle
gesprekspartners toonden een wezenlijke wil om de stad te besturen. Uiteindelijk kiezen de drie
partijen er voor om verder te gaan met de SP. Deze partij sloot gezien het bovenstaande het best aan bij de ambities van de drie partijen in de ‘romp’. In de overleggen met de VVD bleek aan tafel dat er onvoldoende mogelijkheden waren om te komen tot een gedeelde visie. In de gesprekken met de ChristenUnie en het CDA kon, ondanks een grote inhoudelijke overeenstemming, de twijfel over de effectiviteit van een partijencombinatie niet worden weggenomen.

De combinatie met de SP lijkt wat de drie partijen betreft het beste uitzicht te geven op een agenda die de drie bovengenoemde uitgangspunten onderschrijft. De komende weken zullen de vier partijen verder praten over uitwerking van een collegeprogramma waarin de genoemde thema’s centraal staan.”