nieuws

30 mrt 2010, 21:09

Provincie Groningen past Balkenende-norm toe bij gesubsidieerde instellingen

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen past voortaan de Balkenende-norm toe bij organisaties die structureel subsidie ontvangen van de provincie Groningen. Dit doet het college op verzoek van Provinciale Staten. Functionarissen van organisaties die een structurele subsidie ontvangen mogen niet meer verdienen dan het salarisniveau van de minister-president(± 181.000 euro per jaar). Dit geldt ook voor (tijdelijk) personeel dat deze organisaties in dienst nemen. Ook andere provincies als Drenthe, Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant hanteren de Balkenende-norm of zijn van plan dat te gaan doen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Organisaties die een aanvraag voor subsidie doen bij de provincie, worden verplicht de provincie te informeren of er bij hun organisatie functionarissen werken die meer verdienen dan de Balkenende-norm. Wanneer een organisatie subsidie ontvangt, mag deze ook geen overeenkomsten aangaan of overeenkomsten wijzigen waardoor functionarissen meer dan de Balkenende-norm gaan verdienen. De provincie stelt ook normen ten aanzien van ontslagvergoedingen van bestuurders van gesubsidieerde instellingen. Deze mogen niet hoger zijn dan de norm die in governancecodes is opgenomen, doorgaans een jaarsalaris. Houden organisaties zich niet aan deze regels, dan kunnen zij worden gekort op hun subsidie, kan de subsidie worden ingetrokken of beëindigd. De normering geldt ook voor tijdelijk (interim)personeel dat instellingen in dienst nemen. Bovendien geldt de norm voor functionarissen die anders dan in loondienst worden ingehuurd, bijvoorbeeld management-bv's.