nieuws

12 feb 2003, 00:12

Provincie Groningen op bres voor kwartelkoning en Kiekendief

Het college gaat in het komende jaar in het kader van het zogenaamde "soortenbeleid" een aantal projecten subsidiëren. Deze projecten hebben betrekking op de verbetering van de leefomstandigheden van bedreigde dier- en plantensoorten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2003 is 151.800,-- euro beschikbaar voor 8 programma's die deel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma. Vijf programma zijn in 1999 en 2000 opgestart, namelijk vlinders en libellen, steenuil, vleermuizen, akkerkruiden en de grauwe kiekendief . Nieuw zijn een programma voor de kwartelkoning, een onderzoek naar vismigratie en een onderzoek naar het functioneren van amfibietunnels onder provinciale wegen.
Kwartelkoning
Maar liefst 44% van de gehele Nederlandse populatie komt voor in het Oldambt. Zij houden zich op in akkerbouw gewassen als luzerne, karwij, granen en graszaad. Regelmatig vinden op deze percelen bewerkingen plaats waardoor er veel nesten en jongen verloren gaan. Uit onderzoek blijkt dat het oogsten op de wijze van binnen naar buiten maaien een zeer effectieve maatregel is. Jonge kuikens krijgen dan de mogelijkheid te ontsnappen vai de perceelsranden. Gebleken is dat via deze methode de sterfte van jonge kuikens met meer dan de helft is tergugedrongen. Dit jaar zullen er in goed overleg met de landbouwers in het Oldambt afspraken worden gemaakt over deze andere maaimethode.
Vlinders en libellen
In de provincie Groningen komen zeldzame libellen en vlindersoorten voor zoals de groene glazenmaker, de bruine vuurvlinder en het veenbesblauwtje. Met grondbeheerders als natuurbeheerders, gemeenten, waterschappen en het rijk wil de provincie in de regio afspraken maken over het beheer. Voor het gebied Westerwolde zijn inmiddels via een in november 2002 door 8 partijen ondertekend convenant afspraken gemaakt. Voor het Zuidelijk Westerkwartier en Gorecht zijn voorbereidingen gaande om uiteindelijk ook tot deze beheersafspraken te komen.
Onderzoek naar vismigratie
De belangrijkste doelstelling is het verkrijgen van een zo compleet mogelijk beeld van de verspreiding van alle zoetwatervissen in de provincies Groningen en Drenthe. De gegevens worden zodanig gepresenteerd dat ze goed bruikbaar zijn bij het beleid, beheer, onderhoud en inrichting van wateren.
amfibietunnels
Dit onderzoek zal zich richten op de staat waarin de amfibieëntunnels verkeren en hoe ze functioneren. Per provincie worden een aantal tunnels geselecteerd die voor het onderzoek in aanmerking komen. De overige projecten houden een voortzetting in van uitvoeringsprogramma's met beschermingsmaatregelen voor de steenuil, vleermuizen, akkerkruiden en de grauwe kiekendief.