nieuws

07 nov 2012, 10:10

Provincie Groningen krijgt eigen 'Sociaal Planbureau' voor Zorg en Welzijn

Meer verantwoordelijkheid voor de burger, dat is waar de provincie Groningen de komende drie jaar in gaat investeren. Via vrijwilligerswerk, mantelzorg en meer ruimte voor initiatieven van bewoners. Daarnaast wil de provincie zicht houden op de ontwikkelingen op het sociale terrein. Daarom komt er een Sociaal Planbureau die de taak krijgt gegevens op het terrein van zorg en welzijn in onze provincie beschikbaar te stellen. Ook gaat de provincie de ontwikkelingen op het terrein van de zorg gaan volgen. Het doel is knelpunten te signaleren en bespreekbaar te maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling krijgt per 1 januari 2013 een belangrijke rol als Sociaal Planbureau Groningen. Het wordt daarmee een onderzoeksinstituut dat cijfers over de leefsituatie van de Groninger
bevolking verzamelt, bundelt en ontsluit. De bovengemeentelijke monitoring van demografische ontwikkelingen en de gevolgen ervan zijn belangrijke informatie voor de beleidsvorming van provincie en gemeenten. Het gaat om het in kaart brengen van knelpunten, trends en ontwikkelingen. De onderzoeksgebieden zijn het sociale domein, jeugd en leefbaarheid, onder andere in relatie tot de bevolkingsdaling. De informatie is straks toegankelijk via een openbare online database.

Bewonersinitiatief stimuleren
De overheid kan niet voor alles zorgen, van de burgers wordt steeds meer eigen initiatief gevraagd. Dit is zowel voor burgers als voor de overheid een cultuuromslag. De provincie wil deze ontwikkeling ondersteunen en promoten. Bijvoorbeeld door intitatieven met elkaar in contact te brengen. De verdere uitweking vindt de komende tijd plaats in samenwerking met betrokken organisaties.