nieuws

14 jul 2008, 09:09

Provincie Groningen draagt bij aan armoedebestrijding

Gedeputeerde Staten hebben geld beschikbaar gesteld voor vier projecten met als doel de armoede in de provincie Groningen tegen te gaan. Het gaat om initiatieven van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO), de gemeente Hoogezand-Sappemeer en Humanitas.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) krijgt € 70.000,- voor het opzetten van een database waarin succesvolle voorbeelden van armoedebestrijding worden opgenomen en € 4.862,- om bij scholen en gemeenten te inventariseren of er behoefte is aan een lespakket over budgetbeheer voor leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer krijgt € 5.225,- subsidie voor het aanschaffen van het computerprogramma "Bereken uw recht" waarmee inwoners van de gemeente simpel en snel zien van welke regelingen zij gebruik kunnen maken. Veel mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen maken onvoldoende gebruik van voorzieningen en regelingen waar ze recht op hebben. De provincie kan gemeenten financieel ondersteunen bij de inkoop van een systeem dat dit 'niet- gebruik' terugdringt.

Humanitas ontvangt € 177.333,- voor het provinciebreed opzetten van het project 'thuisadministratie'. Dit project biedt tijdelijke hulp en ondersteuning aan mensen die het zicht op de eigen financiën kwijt zijn. Humanitas helpt bij het op orde brengen én houden van de administratie.

De subsidies vloeien voort uit het 'Actieprogramma Armoede en Armoedebestrijding 2008 - 2011', waarmee de provincie samen met de gemeenten en maatschappelijke organisaties de armoedeproblematiek in de provincie wil verminderen.

Armoedebeleid is één van de onderwerpen in de nieuwe Sociale Agenda die dit najaar door GS en PS zal worden vastgesteld. Ook het budget dat voor armoedebeleid beschikbaar is, wordt hierin opgenomen. Het is de bedoeling dat dit budget vanaf 2009 grotendeels gebiedsgericht wordt ingezet. Dit betekent dat de gemeenten in hun gebiedsagenda aangeven waar in hun regio behoefte aan is, zodat de armoedebestrijding vanuit de provincie goed aansluit op het gemeentelijke armoedebeleid.