nieuws

11 jul 2007, 00:12

Provincie Groningen brengt geluidsoverlast haarscherp in beeld met “Geluidsbelastingkaart”

Gedeputeerde Staten hebben op 26 juni 2007 een geluidsbelastingkaart vastgesteld. Op de kaarten staat de geluidsbelasting vastgelegd voor de omgeving van provinciale wegen, waarover in 2006 meer dan 6 miljoen motorvoertuigen passeerden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om in totaal 24 kilometer weg in de gemeenten Groningen, Leek, Veendam, Pekela en Winschoten Als vervolg op de geluidsbelastingkaart moet de provincie een actieplan maken voor woningen en andere geluidgevoelige objecten die blootstaan aan een geluidsbelasting die hoger is dan een nog vast te stellen plandrempel.

De geluidsbelastingkaart moet worden vastgesteld volgens de Wet geluidhinder en de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn heeft het doel bestuurders en Europese burgers inzicht te geven in de aard en omvang van de geluidsproblematiek en zowel Europees (bron)beleid als nationaal en lokaal geluidsbeleid te stimuleren.

Geluidhinder en slaapverstorting

Op de geluidsbelastingkaart zijn contouren voor geluidhinder (Lden:gemiddelde dag-avond-nacht) en slaapverstoring (Lnight:nacht) aangegeven. De geluidsbelasting is (wettelijk voorgeschreven) berekend op 4 meter hoogte. Verder is aangegeven hoeveel woningen en welke oppervlakte door de betrokken weggedeelten blootstaan aan bepaalde klassen van de dosismaten Lden en Lnight. De vaststelling van de kaarten wordt gepubliceerd in de betreffende huis-aan-huisbladen. Verder zijn de kaarten en de resultaten daarvan vanaf eind juli 2007 te zien op www.provinciegroningen.nl. Op deze kaarten is geen inspraak mogelijk.

Plandrempel en actieplan

De resultaten van geluidsbelastingkaarten moeten voor 30 juli 2007 worden gemeld aan de Minister van VROM. De provincie moet vervolgens een "plandrempel" vaststellen, dus het niveau waarop geluidsbelasting niet meer aanvaardbaar is. Op basis daarvan moet de provincie voor 18 mei 2008 een actieplan opstellen voor de woningen en andere geluidgevoelige objecten die blootstaan aan een geluidsbelasting hoger dan de plandrempel. Het actieplan dient (nodige) maatregelen waarmee die geluidsbelasting kan worden verlaagd aan te geven. Op het ontwerp van dit actieplan kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.

In 2012 moet de provincie voor provinciale wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages een geluidsbelastingkaart vaststellen. Het bijbehorende actieplan moet in 2013 klaar zijn.