nieuws

25 nov 2008, 14:02

Provincie Groningen bezorgd om toename aantal ganzen en ongelukken met reeën

De provincie Groningen maakt zoch zorgen om de toename van het aantal wilde ganzen dat voedsel komt zoeken op Groningse landbouwgronden. Ook komen er steeds meer reeën en daarmee neemt ook het aantal ongelukken met deze dieren toe. Een en ander staat in de Beleidsnotitie Flora- en faunawet 2009die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In dit beleidsplan staat hoe de provincie Groningen deze wet de komende 5 jaar gaat uitvoeren. De notitie geeft aan dat het toenemende aantal ganzen het nodig maakt het intensieve verjagen van ganzen van landbouwgronden voort te zetten. Ook moet er meer aandacht komen voor aanrijdingen met reeën..

Op basis van de Flora- en faunawet worden door de provincie ontheffingen gegeven aan de Faunabeheereenheid Groningen. Dit orgaan geeft vervolgens toestemming aan boeren en jagers om dieren te verjagen of af te schieten. De notitie is een actualisering van het beleid dat vanaf 2002 is gevoerd. Het gaat daarbij in het bijzonder om het verjagen van dieren die schade veroorzaken aan de landbouw en aan weide- en akkervogels. Als er geen andere bevredigende oplossing bestaat kan ook toestemming gegeven worden tot afschot van enkele dieren ter afschrikking.

Ganzenschade

Het aantal ganzen dat 's winters vanuit het noorden ons land bezoekt en in het voorjaar weer vertrekt neemt ieder jaar toe. In Groningen zijn dit vooral de grauwe gans, brandgans en kolgans. De laatste jaren nemen echter ook de populaties snel toe van ganzensoorten die het gehele jaar in ons land blijven en die hier ook broeden.

Reeën
Het aantal reeën is de laatste tien jaar toegenomen. Het aantal aanrijdingen met reeën is de laatste vijf jaar weer gestegen, mede door de toegenomen mobiliteit. Deze aanrijdingen komen verspreid over de hele provincie voor. GS willen onderzoeken of er meer voorzieningen (zoals verbeterde reewildspiegels) kunnen worden geplaatst daar waar vaak reeën oversteken om op die manier aanrijdingen te voorkomen. Ook zal er vanwege verdrinkingsgevaar blijvend aandacht zijn voor de aanleg van uittreeplaatsen bij kanalen en waterlopen die bij de provincie in beheer zijn.

Weidevogels
De laatste jaren is er een landelijke vrijstelling om vossen en kraaien te doden omdat zij schade berokkenen aan weidevogels in het broedseizoen. Middelen als kunstlicht en vangkooien zijn hierbij toegestaan. Omdat de populaties weidevogels afnemen wil de provincie het huidige beleid voortzetten. Deze aanpak levert tevens een belangrijke bijdrage aan het draagvlak voor het ingezette beleid voor weide- en akkervogels.

Knobbelzwanen
GS houden vast aan het terughoudend beleid wat betreft afschot van knobbelzwanen die landbouwschade veroorzaken. Boeren moeten eerst proberen de vogels te verjagen met een vuurwerkpistool. Verder wordt geprobeerd de uitbreiding van de zwanen te beperken door in het voorjaar per nest een deel van de eieren te schudden, zodat er maar een of twee jongen uitkomen.