nieuws

13 aug 2008, 10:10

Provincie Groningen ziet financiële bedreigingen ; Motorrijtuigenbelasting omhoog

De Groningse gedeputeerde voor financiën, Marc Calon (PvdA), vreest dat het de komende jaren financieel gezien moeilijker zal worden voor de provincie Groningen. Volgens hem liggen er vooral voor de periode na 2010 enkele forse financiële bedreigingen op de loer. Calon meldt dit bij de presentatie van de begroting van de provincie Groningen voor 2009. Die ziet er op zichzelf nog wel evenwichtig uit, vindt Calon, maar er is weinig bewegingsvrijheid. Voor nieuw beleid is er voor 2009 niet meer dan bijna zes miljoen euro vrij gemaakt. De motorrijtuigenbelasting gaat in Groningen volgend jaar met 1,7 % omhoog.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van Gedeputeerde Staten trekt in 2009 circa € 349,28 miljoen uit om zijn plannen en ambities van het collegeprogramma 2007-2011 te realiseren. De begroting 2009 laat voor de gehele periode 2009-2012 in financieel opzicht een evenwichtig beeld zien met een beperkte, maar aflopende begrotingsruimte. "Vooral na 2010 liggen er enkele financiële bedreigingen op de loer," laat gedeputeerde financiën Marc Calon weten, "zoals een mogelijke herziening van de verdeling van de middelen uit het Provinciefonds en wijzigingen in aard en omvang van het provinciale belastinggebied door de geleidelijke invoering van de kilometerheffing per 2011."


Nieuw beleid
In 2009 wordt in totaal € 5,95 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuw beleid. Het grootste deel van de middelen voor nieuw beleid (€ 2,75 miljoen) gaat in 2009 naar het programma Bereikbaar Groningen, dat met name bestaat uit reguliere kosten voor het beheer en onderhoud van provinciale (water)wegen en voor de exploitatie van het trein- en busverkeer in de provincie. Voor het programma Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur komt in het kader van nieuw beleid in 2009 € 1,35 miljoen extra beschikbaar.Begrotingsruimte
Rekeninghoudend met het meerjarige karakter van een deel van de bestedingsvoorstellen resteert de komende jaren een begrotingsruimte van € 0,43 miljoen in 2009, € 0,41 miljoen in 2010, € 0,22 miljoen in 2011 en € 0,18 miljoen in 2012.
Gedeputeerde Staten kiezen er voor deze ruimte niet in te vullen, maar voorlopig beschikbaar te houden in afwachting van de financiële gevolgen van de dit najaar te presenteren rijksbegroting 2009.

Opcenten Motorrijtuigenbelasting
Het aantal opcenten op de motorrijtuigenbelasting wordt sinds 1998 jaarlijks aangepast om de loon- en prijsontwikkeling van de provinciale uitgaven voor een deel te kunnen compenseren. Per 1 april 2009 leidt deze indexering tot een verhoging van het tarief met 1,7% ofwel 1,3 opcenten. Het tarief zal per die datum uitkomen op 79,1 opcenten. Voor de houder van een voertuig betekent deze verhoging van het aantal opcenten een lastenstijging van gemiddeld € 2,76 per voertuig op jaarbasis.

Provinciale Staten behandelt de begroting 2009 op 17 september 2008.