nieuws

09 nov 2007, 10:10

Politie investeert miljoen euro in brandveiligheid cellen en bureaus

Naar aanleiding van de nulmeting, gedaan door de brandweer over de veiligheid in cellen en ophoudkamers van politiegebouwen heeft de politie inmiddels de nodige maatregelen genomen. Het korps heeft het afgelopen jaar al ruim honderdduizend euro geïnvesteerd voor de verbetering van de brandveiligheid in de bureaus.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op grond van de huidige scan en de nieuwe regelgeving in de Leidraad ‘Cellen en cellengebouwen’, zal de politie het komende jaar ook voor bijna 1 miljoen euro aan verbetering van de brandveiligheid realiseren. Hiermee is in de begroting 2008 van de politie rekening gehouden. Daarnaast opent de politie begin 2008 een volledig nieuw cellencomplex dat aan de nieuwste veiligheidseisen voor cellen en cellencomplexen voldoet.Eerdere maatregelen

Naar aanleiding van een eerder genomen reguliere veiligheidscan werden begin 2007 ook bouwtechnische voorzieningen getroffen in de politiebureaus in Hoogezand en Winschoten. Op een aantal plekken in de bureaus bleek sprake van achterstallig onderhoud door bouwtechnische aanpassingen. Diverse technische mankementen werden geconstateerd en direct verholpen en hersteld. Ook in andere politiebureaus in de regio worden soortgelijke maatregelen genomen om de veiligheid van niet vrijwillig ingesloten personen en medewerkers te garanderen. Veelal gaat het om aanpassingen van kleine technische mankementen in aanwezige ophoudkamers en het aanbrengen van de nieuwste brandalarmering. Een deel van de noodzakelijke bouwtechnische maatregelen wordt veroorzaakt door aanpassing van de huidige wet- en regelgeving. Deze eist een verbetering van brand meldinstallaties en noodverlichting en verbetering van brandcompartimentering.Inmiddels krijgt Regiopolitie Groningen een geheel nieuw cellencomplex. Het gebouw zal in januari 2008 in gebruik worden genomen. De eisen, voortvloeiend uit de nieuwe regelgeving, is volledig opgenomen in de bouw van dit complex. In december 2007 zal een brand- en ontruimingsoefening plaatsvinden om de nieuwe inrichting goed te testen. Daarnaast heeft de politie haar bedrijfshulpverlening sterk verbeterd. Een recent hernieuwde breed opgezette bedrijfshulpverleningsorganisatie kan in de toekomst worden ingezet bij incidenten in alle gebouwen van Regiopolitie Groningen.Alertheid

De veiligheid en uitvoering van maatregelen is en blijft afhankelijk van menselijke inzet en alertheid. Absolute veiligheid bestaat niet. Toch is de politie zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid naar ingesloten personen. Zij stelt op dit aspect haar maatregelen vast. Uit het onderzoek van de brandweer blijkt dat de politie nog niet voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen en regelgeving. Desondanks is geconstateerd dat dit nimmer heeft geleid tot incidenten of onveilige situaties.