nieuws

17 mrt 2003, 00:12

PLAN VAN AANPAK VROM GEMEENTE DELFZIJL KLAAR

Het plan van aanpak 'Adequate uitvoering en handhaving VROM-regelgeving, inclusief veiligheid' en het bijbehorend projectboek liggen ter vaststelling bij de gemeenteraad van Delfzijl.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De benodigde kredieten, te weten € 315.000,- structureel en € 1.000.000,- incidenteel, dienen voor de uitvoering van het plan van aanpak door de raad te worden vastgesteld in de gemeenteraadvergadering van 27 maart aanstaande. Hierna zal op 31 maart het plan van aanpak besproken worden met de heren Alders en Tesink (VROM). Over de conclusies en afspraken die uit dit overleg voorkomen, zal te zijner tijd gecommuniceerd worden. De volledige uitwerking van het plan loopt tot en met 2007.
In 2002 heeft de VROM-inspectie Regio Noord een onderzoek verricht naar de uitvoering van de wet- en regelgeving op het beleidsterrein van het Minsiterie van VROM door de gemeente Delfzijl. Het onderzoek betrof de periode 1 januari 2000 tot en met het eerste kwartaal van 2002. Naar aanleiding van het onderzoek heeft het college van B en W van de gemeente Delfzijl voor overleg over het conceptrapport met de heren Tesink, inspecteur VROM en Alders, Commissaris van de Koningin, een concept plan van aanpak aangeboden. Het concept plan van aapak ging in op de door de inspectie geconstaterede zaken en gaf verbeteracties aan. Tijdens het overleg werd afgesproken dat er aan het plan van aanpak een verdieping zou worden gegeven.