nieuws

25 nov 2001, 00:12

Noord-Nederlands Conservatorium krijgt goede beoordeling van

Uit het deze week gepresenteerde Visitatierapport van de Conservatoria blijkt dat het Noord-Nederlands Conservatorium (NNC) goed presteert, zo meldt de Hanzehogeschool.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opleiding Muziek en de opleiding Docent Muziek (beter bekend als Schoolmuziek) worden beide, het hele rapport in ogenschouw genomen, als beste beoordeeld (waarbij het voor de opleiding Muziek om een gedeelde eerste plaats gaat).
De opleiding Muziek (Klassiek, Jazz, Directieopleidingen en Computer- & Compositietechnieken, tegenwoordig CMS geheten: Compositie, Muziekproducties en Studioproducties) wordt positief beoordeeld op onder andere beroepsbeeld, opbouw curriculum, docerende stages, werkvormen, instroom en aansluiting op de vooropleiding, contacten met het werkveld en het kwaliteitszorgsysteem. Voor verbetering vatbaar zijn onder andere de beschrijving van de eindtermen en de regeling studievoortgang: men is weliswaar tevreden over de individuele studentbegeleiding, maar minder over bijvoorbeeld de organisatie van tentamens en examens en de momenten waarop uitslagen worden gegeven. De opleiding Docent Muziek (Schoolmuziek) wordt op ieder onderdeel voldoende beoordeeld en krijgt lof toegezwaaid voor inhoud en werkvormen, beroepsbeeld en samenhang binnen het curriculum.
De commissie constateert ten tijde van de visitatie (november 2000) dat de opleidingscultuur nog verbetering behoeft. Inmiddels is de reorganisatie binnen het NNC achter de rug en is de cultuur al sterk verbeterd (zo constateert de commissie). Veel waardering is er voor het zelfevaluatierapport, waarvan men vindt dat het eerlijk is geschreven. Het NNC wordt getypeerd als een lerende organisatie die kritisch naar zichzelf kijkt en een realistisch beeld heeft van haar sterke en zwakke kanten.
Het eindrapport van de visitatiecommissie is afgelopen dinsdag 20 november in 013 Popcentrum Tilburg door de voorzitter van de visitatiecommissie Muziek, prof. S.J. Doorman aangeboden aan de voorzitter van de HBO-raad, prof. dr. F. Leijnse. Evert Bisschop Boele (Hoofd opleiding Docent Muziek aan het NNC) was hierbij aanwezig als afgevaardigde van het NNC.