nieuws

23 mrt 2010, 15:03

‘Noord Nederland moet zich profileren als uitmuntende regio’

Het Noorden moet zich blijven profileren als uitmuntende regio waar initiatieven met gemak worden samen gebracht en als een regio die zich onderscheidt met kennis en innovatie op specifieke gebieden. Dat staat in een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) overde toekomst van Groningen, Friesland en Drenthe

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Noorden is zelf aan zet is om de wijze waarop naar de regio wordt gekeken positief te beïnvloeden. Dat schrijft de SER Noord-Nederland in haar advies over de kansen van de regio in Europa.

Het Noorden is een sterke regio. Dat blijkt uit de voortvarende economische ontwikkeling van de afgelopen jaren. Bovendien verandert de manier waarop naar Noord-Nederland gekeken wordt door andere regio’s, Den Haag en Europa. Volgens de SER Noord-Nederland heeft de regio hier zelf een belangrijke rol door zelf te laten zien dat zij relevant is en dat er er hier bijzondere dingen gebeuren. Dat betekent dat Noord-Nederland het onderscheidend vermogen op het gebied van Energie, Water, Healthy Ageing en Agribusiness moet uitventen.

In een Europa van concurrerende (stedelijke) regio’s zijn slimme, slagvaardige en slanke overheden van groot belang. Evenals de schaalgrootte van de regio om van invloed te kunnen zijn. Dat betekent voor Noord-Nederland dat er geen nieuwe structuren moeten worden bedacht, maar dat de regio nog beter moet gaan acteren als één regio. Overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen moeten op dit regionaal niveau de handen ineen slaan en de samenwerking plaatsen in een breder concept.

Op diverse niveaus en met diverse (innovatieve) invalshoeken dient te worden gewerkt aan dezelfde doelen. Dat kan betekenen dat nagedacht moet worden over bijvoorbeeld de schaalgrootte van gemeenten in relatie tot de nu al bovenregionaal georganiseerde regio’s van onder andere Staatsbosbeheer, UWV-werkbedrijf en Onderwijsinstellingen; het anders organiseren van de ruimtelijke inrichting; het waterschapsbeheer in Noord Nederland maar ook het economisch beleid en het arbeidsmarktbeleid. Al deze inhoudelijke onderwerpen gaan over gemeente- en provinciegrenzen heen.

Volgens het onafhankelijke adviesorgaan moet de regio zich blijven profileren als uitmuntende regio waar initiatieven met gemak worden samen gebracht en dat deze regio zich onderscheidt in kennis en innovatie op specifieke gebieden. Deze ingezette koers levert een bijdrage levert aan de Europese Lissabon doelstellingen. Samenwerking over de grens moet hierbij worden uitgebouwd, te beginnen met Duitsland. Ook de logistieke functie van de regio en de centrale ligging van Nederland in Europa moet beter worden benadrukt.