nieuws

30 mei 2002, 00:12

Nieuwe waterberging in Groningen bij Lettelbert

Het waterschap Noorderzijlvest heeft honderd hectare landbouwgrond aangekocht langs het Lettelberterdiep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de inrichting en het beheer van dit gebied als waterberging wil het waterschap de buffercapaciteit van de boezem vergroten.Tijdens zeer natte periodes kan dara dan het overtollige regenwater worden ‘opgeborgen’. Dit veroorzaakt een verminderde wateroverlast voor het boezemgebied. Maar ook gaat het de verdroging in de zomermaanden tegen doordat het water langer wordt vastgehouden.
Naast waterberging wil het waterschap ook de natuur mogelijkheden bieden in dit gebied. Er ontstaat een afwisseling van open water, moeras, riet en grasland. Aangezien er een permanente verbinding is met de boezem wordt er een paaiplaats voor vissen gecreëerd. De plassen in het gebied zullen een belangrijke functie hebben voor vele verschillende watervogels het gehele jaar door. Het beheer zal geschieden met behulp van paarden en rundvee. Stichting Het Groninger Landschap zal als adviseur optreden voor het Waterschap Noorderzijlvest op het gebied van het beheer.